• Odbierz prezent
KOMPUTRONIK S.A.: raport finansowy (2021-02-26 18:04)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-04-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-26
KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-003Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołczyńska37
(ulica)(numer)
061 8359400061 8359401
(telefon)(fax)
office@komputronik.plwww.komputronik.com
(e-mail)(www)
9720902729634404229
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 087 631 1 328 005 241 690 308 616
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 464 (4 184)3 214 (972)
Zysk (strata) brutto11 375 (14 223)2 528 (3 305)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego7 693 (13 788)1 710 (3 204)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 961 42 101 2 880 9 784
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 031)(7 905)(674)(1 837)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(11 920)(25 156)(2 649)(5 846)
Przepływy pieniężne netto, razem(1 990)9 040(442)2 101
Aktywa razem 446 091 512 014 96 665 120 233
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania357 129360 93377 38884 756
Zobowiazania długoterminowe19 897 30 693 4 312 7 207
Zobowiązania krótkoterminowe 337 232 330 240 73 076 77 548
Kapitał własny 88 962 151 081 19 278 35 478
Kapitał zakładowy 979 979 212 230
Liczba akcji w szt9 793 9749 793 9749 793 9749 793 974
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,79 (1,41)0,17 (0,33)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,79 (1,41)0,17 (0,33)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)9,0815,431,973,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)9,0815,431,973,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)0,000,000,000,00
jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 031 989 1 187 920 229 326 276 061
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 376 1 260 2 750 293
Zysk (strata) brutto7 325 (2 862)1 628 (665)
Zysk (strata) netto4 832 (1 927)1 074 (448)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 397 50 363 1 644 11 704
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 432)(18 013)(763)(4 186)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(9 715)(23 618)(2 159)(5 489)
Przepływy pieniężne netto, razem(5 750)8 732 (1 278)2 029
Aktywa razem 418 160 514 434 90 613 120 802
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania347 476329 90275 296 77 469
Zobowiazania długoterminowe18 373 24 563 3 981 5 768
Zobowiązania krótkoterminowe 329 103 305 339 71 315 71 701
Kapitał własny 70 684 184 532 15 317 43 333
Kapitał zakładowy 979 979 212 230
Liczba akcji w szt9 793 9749 793 9749 793 9749 793 974
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,49 (0,20)0,11(0,05)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,49 (0,20)0,11(0,05)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)7,2218,841,564,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR)7,2218,841,564,42
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)0,000,000,000,00

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF_KT_31.12.2020_AA-WB-SP-AM-sig.pdfSkrócone środroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Komputronik na 31.12.2020 r.
SSF Wybrane skonsolidowane dane EUR.pdfWybrane dane finansowe w EUR na dzień 31.12.2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Wojciech BuczkowskiPrezes Zarządu
2021-02-26Sebastian PawłowskiWiceprezes Zarządu
2021-02-26Anna MichalskaProkurent Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. - Zarządca Komputronik S.A.


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk