• Odbierz prezent
KOGENERA: raport finansowy (2021-03-23 06:49)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-23
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERAEnergetyka
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-220Wroclaw
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łowiecka24
(ulica)(numer)
071 32 38 100071 3293521
(telefon)(fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.plwww.kogeneracja.com.pl
(e-mail)(www)
896-000-00-32931020068
(NIP)(REGON)
529900IIZX8UAI8MJ7030000001010
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
2020201920202019
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży1 183 441,001 092 489,00264 503,00253 961,00
Koszt własny sprzedaży-1 073 026,00-910 776,00-239 825,00-211 720,00
Przychody/koszty z tytułu rekompensat KDT29 824,00-7 237,006 666,00-1 682,00
Zysk na działalności operacyjnej157 091,00104 014,0035 110,0024 179,00
Zysk przed opodatkowaniem157 768,00106 450,0035 262,0024 745,00
Zysk netto 125 954,0083 827,0028 151,0019 486,00
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej123 935,0082 917,0027 700,0019 274,00
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące2 019,00910,00451,00212,00
Zysk podstawowy i rozwodniony akcjonariuszy Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO)8,325,561,861,29
Inne całkowite dochody netto-1 279,00-684,00-286,00-159,00
Całkowite dochody ogółem124 675,0083 143,0027 865,0019 327,00
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej154 386,00189 273,0034 506,0043 999,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-162 040,00-164 753,00-36 217,00-38 299,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 543,00-27 261,001 239,00-6 337,00
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe1 846 018,001 826 550,00400 021,00428 918,00
Aktywa obrotowe1 008 295,00760 055,00218 492,00178 480,00
Aktywa razem 2 854 313,002 586 605,00618 513,00607 398,00
Zobowiązania długoterminowe 660 926,00703 766,00143 219,00165 261,00
Zobowiązania krótkoterminowe 507 659,00321 786,00110 007,0075 563,00
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej1 679 542,001 556 868,00363 947,00365 591,00
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących6 186,004 185,001 340,00983,00
Kapitał własny razem1 685 728,001 561 053,00365 287,00366 574,00
Liczba akcji (w tys. szt.)14 900,0014 900,0014 900,0014 900,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)113,14104,7724,5224,60
Kursy wymiany EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_do_akcjonariuszy_KGN_2020.xhtmlList Prezesa do Akcjonariuszy Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2020
List_do_akcjonariuszy_KGN_2020.xhtml.XAdESList Prezesa do Akcjonariuszy Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2020 - podpis
Wybrane_dane_finansowe_GK_KGN_2020.xhtmlWybrane dane finansowe za rok 2020 GK KOGENERACJA S.A.
Wybrane_dane_finansowe_GK_KGN_2020.xhtml.XAdESWybrane dane finansowe za rok 2020 GK KOGENERACJA S.A.-podpis
KOGENERACJA-2020-12-31.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 GK KOGENERACJA S.A.
KOGENERACJA-2020-12-31.zip.XAdESSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 GK KOGENERACJA S.A. - podpis
Sprawozdanie_Zarzadu_KGN_i_GK_KGN_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2020
Sprawozdanie_Zarzadu_KGN_i_GK_KGN_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2020 - podpis
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_KGN_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_KGN_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdań
KOGENE~2.XHTSprawozdanie z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2020 GK KOGENERACJA S.A.
KOGENE~2.XADSprawozdanie z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2020 GK KOGENERACJA S.A. - podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk