• Odbierz prezent
KOGENERA: raport finansowy (2021-03-23 06:46)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-23
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERAEnergetyka
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-220Wroclaw
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łowiecka24
(ulica)(numer)
071 32 38 100071 3293521
(telefon)(fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.plwww.kogeneracja.com.pl
(e-mail)(www)
896-000-00-32931020068
(NIP)(REGON)
529900IIZX8UAI8MJ7030000001010
(LEI) (KRS)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
20202 01920202 019
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży723 539,00656 800,00161 714,00152 680,00
Koszt własny sprzedaży-716 236,00-577 445,00-160 081,00-134 233,00
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej-317,0032 787,00-71,007 622,00
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem-278,0033 320,00-62,007 746,00
Zysk/(strata) netto-436,0026 454,00-97,006 150,00
Inne całkowite dochody netto-175,00-684,00-39,00-159,00
Całkowite dochody ogółem-611,0025 770,00-136,005 991,00
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej108 406,00166 827,0024 229,0038 781,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-108 936,00-126 827,00-24 348,00-29 482,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 412,00-27 095,00-316,00-6 299,00
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe1 453 475,001 460 222,00314 960,00342 896,00
Aktywa obrotowe525 409,00375 279,00113 853,0088 125,00
Aktywa razem 1 978 884,001 835 501,00428 813,00431 021,00
Zobowiązania długoterminowe 198 974,00209 269,0043 117,0049 142,00
Zobowiązania krótkoterminowe 344 747,00190 458,0074 705,0044 724,00
Kapitał własny 1 435 163,001 435 774,00310 991,00337 155,00
Kursy wymiany EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_do_akcjonariuszy_KGN_2020.xhtmlList Prezesa do Akcjonariuszy Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2020
List_do_akcjonariuszy_KGN_2020.xhtml.XAdESList Prezesa do Akcjonariuszy Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2020 - podpis
Wybrane_dane_finansowe_KGN_2020.xhtmlWybrane dane finansowe za rok 2020 KOGENERACJA S.A.
Wybrane_dane_finansowe_KGN_2020.xhtml.XAdESWybrane dane finansowe za rok 2020 KOGENERACJA S.A. - podpis
Sprawozdanie_jednostkowe_KGN_2020.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 KOGENERACJA S.A.
Sprawozdanie_jednostkowe_KGN_2020.xhtml.XAdESJednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 KOGENERACJA S.A. - podpis
Sprawozdanie_Zarzadu_KGN_i_GK_KGN_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2020
Sprawozdanie_Zarzadu_KGN_i_GK_KGN_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2020 - podpis
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_KGN_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_KGN_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdań
KOGENE~1.XHTSprawozdanie z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2020 KOGENERACJA S.A.
KOGENE~1.XADSprawozdanie z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2020 KOGENERACJA S.A. - podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk