• Odbierz prezent
knf dywidenda banki

Komisja Nadzoru Finansowego wydała stanowisko odnośnie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej. Zawarte w nim wytyczne mają określać które banki będą mogły wypłacać dywidendy. W niektórych przypadkach przewidywana jest możliwość wypłaty inwestorom całości wypracowanych przez bank zysków.

 

Komisja Nadzoru Finansowego wyszła naprzeciw bankom i opublikowała wytyczne dotyczące polityki dywidendowej dla banków komercyjnych na najbliższe lata. Poprzednio takie wytyczne publikowane były na kilka tygodni przed zamknięciem roku. Tak było np. w roku ubiegłym, kiedy wytyczne dotyczące wypłaty dywidend za 2017 rok banki poznały dopiero w listopadzie. Opublikowane dziś wytyczne mają obowiązywać w 2018 roku i kolejnych latach. KNF zastrzega jednak, że mogą one ulec modyfikacji, jeśli w otoczeniu makroekonomicznym lub regulacyjnym polskiego sektora bankowego zajdą istotne zmiany. Zwrócono bowiem uwagę, że polityka  dywidendowa  jest  m.in.  pochodną  kształtowania  się  otoczenia  zewnętrznego (w  tym regulacyjnego)  sektora  bankowego  oraz  kondycji  tego sektora. Opublikowane dziś założenia odnośnie polityki dywidendowej banków komercyjnych w średnim terminie są zbieżne z tymi, które Komisja podała w przypadku wytycznych dla 2017 roku.

Średnioterminowe wytyczne dla polityki dywidendowej banków komercyjnych zostały wydane przez KNF po raz pierwszy. Przewodniczący KNF, Marek Chrzanowski, ma nadzieję, że ułatwi to bankom planowanie finansowe.

 

Założenia polityki dywidendowej banków komercyjnych

Przyjęte przez KNF założenia dla polityki dywidendowej banków komercyjnych uwzględniają zalecenia Europejskiego Banku Centralnego (z dnia 13.12.2016) w sprawie zasad wypłaty dywidend. Utrzymano w nich również kryteria dodatkowe dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe.

 

Wypłata akcjonariuszom do 75% zysku

Rekomendacja KNF zakłada możliwość wypłacania dywidendy przez banki komercyjne, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

 • nie realizując programu naprawczego;
 • są pozytywnie oceniane (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5 – masterskala ocena 1 lub 2);
 • wykazują poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%;
 • posiadają współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.;
 • posiadają współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.;
 • posiadają łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.;

 

Które banki mogą wypłacić cały zysk w formie dywidendy?

Banki spełniające wszystkie powyższe kryteria będą mogły wypłacić w formie dywidendy do 75% zysków za dany rok. Przewiduje się możliwość wypłaty 100% wypracowanego w danym roku zysku w formie dywidendy. Banki. Które będą chciały wypłacić akcjonariuszom od 75% do 100% zysku będą musiały spełnić wszystkie powyższe kryteria, ale również, w ramach kryteriów kapitałowych, uwzględnić wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (mierzoną przy pomocy wyników stress testów nadzorczych).

 

Korekta dla banków zaangażowanych w kredyty frankowe

Banki zaangażowane w kredyty walutowe muszą dokonać korekty powyższych wartości zgodnie z kryterium bazującym na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego (Kryterium 1), a także kryterium bazującego na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych (Kryterium 2).

Kryterium 1:

 • banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy o 20 p.p.
 • banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.
 • banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

Kryterium 2:

 • banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.
 • banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

Powyższe warunki mają zastosowanie w przypadku banków posiadających w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5% udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. Kryteria korygujące będą traciły na znaczeniu wraz z postępującą amortyzacją portfela kredytów walutowych.

 

Polityka dywidendowa banków komercyjnych a stabilność sektora bankowego

KNF wskazuje, że bezpośrednim celem polityki dywidendowej jest zapewnienie stabilności sektora bankowego poprzez wzmacnianie bazy kapitałowej oraz ochrona odbiorców usług finansowych, w tym deponentów. Odnotowano, że w 2017 roku nastąpiło wyraźne wzmocnienie bazy kapitałowej polskiego sektora banków komercyjnych:

 • na koniec 2017 roku, wysokość średniego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) wynosiła 19,13%
 • wartość współczynnika kapitału Tier 1 wyniosła 17,33%.

Przewodniczący KNF, przemawiając na Forum Bankowym ocenił, że polski sektor bankowy jest bezpieczny o dobrze skapitalizowany. W kolejnych latach Komisja ma zamiar w dalszym ciągu kłaść duży nacisk na bezpieczeństwo.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk