• Odbierz prezent
KLABATER S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Orbit.Industries" (2021-07-30 18:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
KLABATER S.A.
Temat
Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Orbit.Industries"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 30 lipca 2021 roku ze spółką LAB132 GmbH z siedzibą w Ostfildern, Niemcy („Partner”) (dalej łącznie „Strony”) umowy, na mocy której Strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy w zakresie wydania i dystrybucji gry „Orbit.Industries" (dalej „Gra") przez Emitenta na PC oraz platformy konsolowe: PlayStation, Xbox i Nintendo Switch.

Zgodnie z zawartą Umową Partner zobowiązał się do dostarczenia Emitentowi Gry w wersji „Gold Master” na zasadach szczegółowo określonych w Umowie. Z kolei Emitent, zgodnie z treścią Umowy jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do wydania i dystrybucji Gry na terytorium całego świata oraz w szczególności uprawniony do samodzielnego ustalania cen sprzedaży Gry oraz podejmowania działań marketingowych dotyczących Gry oraz kanałów dystrybucji Gry, uzasadnionych wedle własnego uznania.

Umowa reguluje zasady wynagrodzenia należnego Partnerowi od Emitenta z tytułu udzielonych na rzecz Emitenta upoważnień i licencji. Wynagrodzenie należne Partnerowi będzie stanowić określony procent od przychodów netto Emitenta ze sprzedaży Gry pomniejszonych o szczegółowo wskazane w Umowie koszty Emitenta poniesione w związku z wydaniem i dystrybucją Gry (m. in. stosowne podatki, konieczne opłaty, w tym licencyjne związane z dystrybucją Gry).

Umowa została zawarta na okres pięciu lat licząc od dnia dostarczenia Emitentowi przez Partnera Gry w wersji „Gold Master”, z tym że po upływie w/w okresu Umowa ulegnie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez Strony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. Umowy może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta w roku 2022 i latach następnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-30Robert WesołowskiCzłonek Zarządu
2021-07-30Michał GembickiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk