• Odbierz prezent
Kino Polska TV S.A.: raport finansowy (2021-03-25 19:49)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-801Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska435a
(ulica)(numer)
+48 (22) 356 74 00+48 (22) 356 74 01
(telefon)(fax)
sekretariat@kinopolska.plhttps://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/
(e-mail)(www)
5213248560015514227
(NIP)(REGON)
2594007UWMET14SZLP960000363674
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody z umów z klientami 211 810,00201 594,0047 340,0046 863,00
Zysk z działalności operacyjnej35 112,0026 103,007 848,006 068,00
Zysk przed opodatkowaniem (brutto)33 067,0023 273,007 391,005 410,00
Całkowite dochody ogółem27 754,0019 218,006 203,004 467,00
Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach)19 821 404,0019 821 404,0019 821 404,0019 821 404,00
Zysk netto na akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej
(nie w tysiącach)
1,370,940,310,22
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej28 445,0022 852,006 358,005 312,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 867,00-4 404,00-864,00-1 024,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-20 313,00-18 218,00-4 540,00-4 235,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu9 098,004 834,002 033,001 124,00
Aktywa trwałe149 252,00152 176,0032 342,0035 735,00
Aktywa obrotowe81 154,0072 713,0017 586,0017 075,00
Aktywa razem230 406,00224 889,0049 928,0052 809,00
Zobowiązania długoterminowe55 163,0049 623,0011 954,0011 653,00
Zobowiązania krótkoterminowe58 116,0085 729,0012 593,0020 131,00
Kapitał własny117 127,0089 537,0025 381,0021 025,00
Kapitał zakładowy1 982,001 982,00429,00465,00
Powyższe dane finansowe za rok 2020 i 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
• pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 zł/EUR; Dla wartości porównawczych średni kurs na dzień 31 grudnia 2019 r.: 4,2585 zł/EUR;
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. określonych przez Narodowy Bank Polski: 4,4742 zł/EUR. Dla wartości porównawczych w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.: 4,3018 zł/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Kino Polska TV SA w 2020 r.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK Kino Polska TV SA w 2020 r.
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Kino Polska TV SA w 2020 r.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności GK Kino Polska TV SA w 2020 r._podpisy
Kino_Polska_TV_S.A._20210325.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Kino Polska TV SA za 2020 r.
Kino_Polska_TV_S.A._20210325.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Kino Polska TV SA za 2020 r._podpisy
Oswiadczenia RN KPTV SA._GK KPTV SA 2020.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej Kino Polska TV SA 2020 r.
KP TV konso_K60668_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlSprawozdanie z badania SSF GK Kino Polska TV SA za 2020 r.
KP TV konso_K60668_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesSprawozdanie z badania SSF GK Kino Polska TV SA za 2020 r._podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk