• Odbierz prezent
Kino Polska TV S.A.: raport finansowy (2021-03-25 19:43)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-25
Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-801Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska435a
(ulica)(numer)
+48 (22) 356 74 00+48 (22) 356 74 01
(telefon)(fax)
sekretariat@kinopolska.plhttps://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/
(e-mail)(www)
5213248560015514227
(NIP)(REGON)
2594007UWMET14SZLP960000363674
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody ze sprzedaży 172 243,00161 807,0038 497,0037 614,00
Zysk z działalności operacyjnej13 021,0013 456,002 910,003 128,00
Zysk przed opodatkowaniem (brutto)22 591,0011 859,005 049,002 757,00
Całkowite dochody ogółem20 591,009 249,004 602,002 150,00
Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach)19 821 404,0019 821 404,0019 821 404,0019 821 404,00
Zysk netto na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach)1,040,470,230,11
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej14 573,0015 663,003 257,003 641,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6 114,00-2 081,001 367,00-484,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-18 580,00-13 346,00-4 153,00-3 102,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu2 629,00522,00588,00121,00
Aktywa trwałe245 583,00246 135,0053 216,0057 799,00
Aktywa obrotowe42 945,0039 816,009 306,009 350,00
Aktywa razem288 528,00285 951,0062 522,0067 148,00
Zobowiązania długoterminowe48 823,0040 419,0010 580,009 491,00
Zobowiązania krótkoterminowe45 134,0071 552,009 780,0016 802,00
Kapitał własny194 571,00173 980,0042 162,0040 855,00
Kapitał zakładowy1 982,001 982,00429,00465,00
Powyższe dane finansowe za rok 2020 i 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
• pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 zł/EUR; Dla wartości porównawczych średni kurs na dzień 31 grudnia 2019 r.: 4,2585 zł/EUR;
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. określonych przez Narodowy Bank Polski: 4,4742 zł/EUR. Dla wartości porównawczych w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.: 4,3018 zł/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Kino Polska TV SA w 2020 r.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV SA w 2020 r.
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Kino Polska TV SA w 2020 r.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV SA w 2020 r._podpisy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV SA za 2020 r.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV SA za 2020 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV SA za 2020 r.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV SA za 2020 r._podpisy
Oswiadczenia RN KPTV SA._KPTV SA 2020.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej Kino Polska TV SA 2020 r.
KP TV jedn_K60668_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlSprawozdanie z badania JSF Kino Polska TV SA za 2020 r.
KP TV jedn_K60668_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xadesSprawozdanie z badania JSF Kino Polska TV SA za 2020 r._podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk