• Odbierz prezent
KGHM z wynikami za 1 półrocze 2019 r. Tego się nie spodziewano!

20 sierpnia koncern miedziowy KGHM opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Okazały się one lepsze niż w ubiegłym roku, a także przewyższyły oczekiwania analityków.

 

20 sierpnia po zakończeniu sesji na GPW, spółka KGHM przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 11,23 mld zł wobec 9,42 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 1,4 mld zł wobec 1,35 mld zł rok wcześniej. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 970 mln zł wobec 611 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 969 mln zł wobec 610 mln zł w ubiegłym roku.

Wśród czynników mających istotny wpływ na wyniki w I półroczu 2019 r. w raporcie wyróżniono obniżenie w relacji do I półrocza 2018 r. średniookresowych notowań miedzi o 11%, srebra o 9% i złota o 1% oraz wzrost notowań molibdenu o 1%. 1 lipca weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, zmniejszająca obciążenia z tytułu tego podatku o 15%.

W II kwartale przychody grupy KGHM wyniosły 5,74 mld zł wobec 5,16 mld zł rok wcześniej. Były wyższe od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 5,62 mln zł. Zysk netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 417 mln zł wobec 171 mln zł uzyskanych rok wcześniej. Był on również wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 401,8 mln zł.

 

Wyniki w poszczególnych segmentach operacyjnych

W segmencie KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu przychody wyniosły 8,83 mld zł i były wyższe o 23% rok do roku. Przychody ze sprzedaży miedzi wyniosły 6,84 mld zł wobec 5,69 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 20,1% rok do roku. Przychody ze sprzedaży srebra wyniosły 1,31 mld zł wobec 930 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 41,2% rok do roku. Głównymi przyczynami wzrostu przychodów w tym segmencie były zwiększenie wolumenu sprzedaży miedzi (o 22%), srebra (o 45%) i złota (o 29%), a także korzystniejszy dla spółki kurs walutowy USD/PLN przy mniej korzystnych notowaniach miedzi, srebra i złota. W I półroczu wynik netto ze sprzedaży (EBIT) w tym segmencie wyniósł 1,33 mld zł wobec 1,17 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 14,3%. Wynik netto tego segmentu wyniósł 1,23 mld zł wobec 987 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 24,3% r/r. Skorygowana EBITDA wyniosła 1,92 mld zł wobec 1,7 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 12,9% r/r.

W segmencie KGHM International Ltd. w I półroczu 2019 r. produkcja miedzi wyniosła 36 tys. ton, co stanowi spadek o 16% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przychody w tym segmencie wyniosły 373 mln USD wobec 369 mln USD, co stanowi wzrost o 1% rok do roku. Na osiągnięte w tym segmencie przychody składają się przychody ze sprzedaży miedzi w wysokości 203 mln USD wobec 240 mln USD w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 15,4% rok do roku oraz przychody ze sprzedaży niklu w wysokości 5 mln USD wobec 6 mln USD uzyskanych rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży metali szlachetnych wyniosły 53 mln USD wobec 39 mln USD w ubiegłym roku (wzrost o 35,9% rok do roku). W raporcie poinformowano, że przychody segmentu KGHM International Ltd. w I półroczu 2019 r. wzrosły głównie na skutek zwiększenia przychodów spółek działających pod marką DMC Mining Services oraz przychodów ze sprzedaży metali szlachetnych. Przychody ze sprzedaży miedzi uległy obniżeniu w wyniku mniejszego wolumenu sprzedaży tego metalu o 5% oraz spadku efektywnej ceny sprzedaży o 10% w stosunku do I półrocza 2018 r. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży metali szlachetnych wynika ze zwiększenia wolumenów sprzedaży i wzrostu notowań tych pierwiastków. Wynik ze sprzedaży (EBIT) w tym segmencie wyniósł 32 mln USD wobec 45 mln USD, co oznacza spadek o 28,9%. Strata netto tego segmentu wyniosła 68 mln USD wobec 111 mln USD rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 89 mln USD wobec  108 mln USD rok wcześniej (spadek o 17,6%).

W segmencie Sierra Gorda, w którym KGHM posiada 55% udziałów, w I półroczu 2019 r. przychody wyniosły 483 mln USD, z czego 65% stanowiły przychody ze sprzedaży miedzi, a 26% ze sprzedaży molibdenu. Zgodnie z udziałem KGHM (55%) przychody z tego segmentu wyniosły 1007 mln zł. Wzrost przychodów segmentu Sierra Gorda o 3% wynikał przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu sprzedaży miedzi oraz przychodów ze sprzedaży złota i srebra przy jednoczesnym spadku wolumenu sprzedaży molibdenu oraz cen miedzi. Strata netto tego segmentu wyniosła 246 mln zł wobec straty wynoszącej 236 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 349 mln zł wobec 333 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 4,8% rok do roku).

 

Warto wspomnieć, że w tym samym dniu, w którym spółka podała swe wyniki, zarząd KGHM poinformował, że w pełni przyjmuje do wiadomości informacje i wnioski zamieszczone w raporcie Najwyższej Izby Kontroli (NIK), dotyczące inwestycji w Sierra Gorda, jednocześnie podkreślając, że będzie kontynuował działania naprawcze zmierzające do poprawy wyników operacyjnych kopalni w Chile.

Czytaj także: KGHM z lepszymi wynikami kwartalnymi. Zysk spółki wyższy o ponad 25%

15 maja koncern miedziowy KGHM przedstawił wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one wyższe niż w ubiegłym roku i przekroczyły oczekiwania analityków.   15 maja po zakończeniu sesji na GPW, KGHM opublikował wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Przychody z umów z klientami wyniosły 5,49 mld z.. Czytaj
KGHM z lepszymi wynikami kwartalnymi. Zysk spółki wyższy o ponad 25%

Notowania: KGHM Polska Miedz SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:KGH/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk