• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Zgoda Zarządu na zawarcie aneksu do Umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2021-06-16 16:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zgoda Zarządu na zawarcie aneksu do Umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017, informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 roku wyraził zgodę na zawarcie Aneksu do umowy niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 900 mln PLN z dnia 11 grudnia 2017 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Umowa”).

Zawarcie Aneksu zwiększy dostępną kwotę udzielonej pożyczki o równowartość 440 mln PLN, tym samym udzielone finansowanie w ramach zawartej Umowy wynosiło będzie 1,34 mld PLN. Okres dostępności dodatkowej kwoty pożyczki w wysokości 440 mln PLN wynosił będzie 22 miesiące licząc od daty zawarcia Aneksu. Pożyczka zostanie wykorzystana w maksymalnie 4 transzach, każda transza w wysokości co najmniej równowartości kwoty 110 mln PLN. Dla każdej z transz pożyczki Spółka posiada opcję wyboru waluty ciągnienia PLN lub USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego. Dodatkowa kwota będzie stanowiła potencjalną rezerwę, która może być wykorzystana dla finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegną istotnym zmianom i będą one zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że podpisanie Aneksu planowane jest do dnia 30 czerwca 2021 roku. Jeżeli Aneks do Umowy nie zostanie zawarty do dnia 30 czerwca 2021 roku, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Management Board consent to sign an annex to a loan agreement with the European Investment Bank

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”), in reference to regulatory filing no. 33/2017, announces that on 16 June 2021 it consented to sign an Annex to an unsecured loan agreement dated 11 December 2017 in the amount of PLN 900 million with the European Investment Bank (“the Agreement”).

The Annex will increase the amount of the loan granted by the equivalent of PLN 440 million, and therefore the amount of financing under this Agreement will amount to PLN 1.34 billion. The additional loan in the amount of PLN 440 million will be available for a period of 22 months from the date of signing the Annex. The loan will be utilised to a maximum of 4 instalments, each of which in the minimum amount equivalent of PLN 110 million. The Company has the option of drawing each of these loan instalments in PLN, USD or EUR, with either a fixed or variable interest rate. The additional amount will be a potential reserve, which may be used to finance investment projects advanced by the Company.

The remaining terms of the Agreement will not change significantly and will be standard terms for this type of transaction.

Moreover, the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that the Annex is planned to be signed up to 30 June 2021. If the Annex to the Agreement is not signed up to 30 June 2021, the Company will announce this fact in a separate regulatory filing.

Legal basis: art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Andrzej KensbokWiceprezes Zarządu
2021-06-16Adam BugajczukWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk