• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Zgoda na wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego (2021-10-27 14:21)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr43/2021
Data sporządzenia: 2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Zgoda na wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2021 roku wyraził zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania umowy niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1 500 mln USD, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., 31/2020 z dnia 27 października 2020 r. oraz 38/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. o 1 rok, tj. do 20 grudnia 2026 r., w drodze wystąpienia z wnioskiem do banków finansujących.

Umowa niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego w kwocie 1 500 mln USD została zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. na okres 5 lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek KGHM Polska Miedź S.A. (każdy uczestnik konsorcjum podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy w odniesieniu do swojego zaangażowania).

Przedłużenie okresu obowiązywania umowy stanowi realizację Strategii KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej m.in. poprzez oparcie struktury finansowania KGHM na instrumentach długoterminowych.

Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że jeżeli wnioskowana zmiana nie będzie zrealizowana, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Consent to extend the term of a syndicated credit facility agreement

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“Company”) announces that on 27 October 2021 it consented to extend the term of an unsecured revolving syndicated credit facility agreement in the amount of USD 1 500 million, which was announced by the Company via a regulatory filing no. 38/2019 dated 19 December 2019, no. 31/2020 dated 27 October 2020 and no. 38/2020 dated 4 December 2020 by 1 year, that is to 20 December 2026, by submitting a request to the financing banks.

The unsecured revolving syndicated credit facility agreement in the amount of USD 1 500 million was entered into on 20 December 2019 for a five-year tenor and has two one-year extension options exercisable at the request of KGHM Polska Miedź S.A. (decision to agree for the extension of the term of the agreement is at the discretion of each syndicate member, proportionally to the interest held).

The extension of the term of the agreement realises the Strategy of KGHM Polska Miedź S.A. with respect to ensuring long-term financial stability by, among others, basing KGHM’s financing structure on long-term instruments.

Moreover, the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that if the requested change is not realised, the Company will announce this fact in a separate regulatory filing.

Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1).


KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Surowcowy (sur)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)59-301
Lubin(kod pocztowy)
(miejscowość)M. Skłodowskiej-Curie
48(ulica)
(numer)(+48) 76 7478 200
(+48) 76 7478 500(telefon)

(fax)ir@kghm.com
www.kghm.com(e-mail)

(www)6920000013
390021764(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-27Adam BugajczukWiceprezes Zarządu


2021-10-27Dariusz ŚwiderskiWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk