• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: raport finansowy (2021-08-17 17:08)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021

(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34

w walucie

oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34

w walucie
data przekazania:KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Surowcowy (sur)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)59-301
Lubin(kod pocztowy)
(miejscowość)M. Skłodowskiej-Curie
48(ulica)
(numer)(+48) 76 7478 200
(+48) 76 7478 500(telefon)

(fax)ir@kghm.com
www.kghm.com(e-mail)

(www)6920000013
390021764(NIP)

(REGON)


PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR

Przychody z umów z klientami 14 506 10 948 3 190 2 465

Zysk netto ze sprzedaży 2 806 1 140 617 257

Zysk przed opodatkowaniem 4 629 1 107 1 018 249

Zysk netto 3 723 699 819 157

Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 725 702 819 158

Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące( 2)( 3)- ( 1)

Pozostałe całkowite dochody ( 619)( 497)( 136)( 112)

Łączne całkowite dochody 3 104 202 683 45

Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3 106 205 684 46

Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące( 2)( 3)( 1)( 1)

Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 18,63 3,51 4,10 0,79

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 317 1 931 510 435

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 1 567)( 1 825)( 345)( 411)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 1 955) 826( 430) 186

Przepływy pieniężne netto razem( 1 205) 932( 265) 210


Na 30.06.2021Na 31.12.2020Na 30.06.2021Na 31.12.2020

Aktywa trwałe 35 969 34 047 7 956 7 378

Aktywa obrotowe 9 086 8 733 2 010 1 892

Aktywa razem 45 055 42 780 9 966 9 270

Zobowiązania długoterminowe 12 148 13 792 2 687 2 989

Zobowiązania krótkoterminowe 9 040 7 907 2 000 1 713

Kapitał własny 23 867 21 081 5 279 4 568

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 23 780 20 992 5 260 4 549

Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 87 89 19 19

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR


półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze / 2020

I. Przychody z umów z klientami 12 144 8 897 2 671 2 003

II. Zysk netto ze sprzedaży 2 494 1 336 548 301

III. Zysk przed opodatkowaniem 5 078 1 141 1 117 257

IV. Zysk netto 4 226 747 929 168

V. Pozostałe całkowite dochody( 598)( 395)( 132)( 89)

VI. Łączne całkowite dochody 3 628 352 797 79

VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200

VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)21,13 3,74 4,65 0,84

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 680 1 925 369 433

X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 1 178)( 1 545)( 259)( 348)

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 1 870) 796( 411) 179

XII. Przepływy pieniężne netto razem( 1 368) 1 176( 301) 264


Na 30.06.2021Na 31.12.2020Na 30.06.2021Na 31.12.2020

XIII. Aktywa trwałe 35 272 32 367 7 802 7 014

XIV. Aktywa obrotowe 6 838 6 975 1 513 1 511

XV. Aktywa razem 42 110 39 342 9 315 8 525

XVI. Zobowiązania długoterminowe 10 306 11 687 2 280 2 533

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 768 6 929 1 718 1 501

XVIII. Kapitał własny 24 036 20 726 5 317 4 491

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
raport_bieglego_rewidenta_skonsolidowane.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
raport_bieglego_rewidenta_jednostkowe.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_gk_kghm_PSr_2021.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_KGHM_PSr_2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2021 r.
auditor_s_report_-_consolidated.pdfIndependent auditor's report on review of the half-year condensed consolidated financial statements - translation
auditor_s_report_-_separate.pdfIndependent auditor's report on review of the half-year condensed financial statements - translation
KGHM Group consolidated financial statements PSr 2021.pdfCondensed consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group and condensed financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. - translation
MB report on activities of the KGHM Group PSr 2021.pdfThe Management Board's report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in the first half of 2021 - translation

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-17Marcin ChludzińskiPrezes Zarządu
2021-08-17Adam BugajczukWiceprezes Zarządu
2021-08-17Paweł GruzaWiceprezes Zarządu
2021-08-17Andrzej KensbokWiceprezes Zarządu
2021-08-17Dariusz ŚwiderskiWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2021-08-17Agnieszka SiniorDyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk