• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: raport finansowy (2021-05-12 17:25)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2021-05-12
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.Aw mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Przychody z umów z klientami 6 745 5 299 1 475 1 205
Zysk netto ze sprzedaży 1 442 495 315 113
Zysk przed opodatkowaniem 1 862 929 407 211
Zysk netto 1 365 690 299 157
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 366 692 299 158
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące( 1)( 2)- ( 1)
Pozostałe całkowite dochody( 937)( 429)( 205)( 98)
Łączne całkowite dochody 428 261 94 59
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 429 263 94 60
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące( 1)( 2)- ( 1)
Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6,83 3,46 1,50 0,79
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 927 951 203 216
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 714)( 983)( 156)( 224)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 1 129) 1 209( 247) 275
Przepływy pieniężne netto razem( 916) 1 177( 200) 267
na 31.03.2021na 31.12.2020na 31.03.2021na 31.12.2020
Aktywa trwałe 34 641 34 047 7 433 7 378
Aktywa obrotowe 9 171 8 733 1 968 1 892
Aktywa razem 43 812 42 780 9 401 9 270
Zobowiązania długoterminowe 13 184 13 792 2 828 2 989
Zobowiązania krótkoterminowe 9 137 7 907 1 961 1 713
Kapitał własny 21 491 21 081 4 612 4 568
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 21 403 20 992 4 593 4 549
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 88 89 19 19
dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
I.Przychody z umów z klientami 5 569 4 225 1 218 961
II.Zysk netto ze sprzedaży 1 359 616 297 140
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 425 608 312 138
IV. Zysk netto 975 399 213 90
V. Pozostałe całkowite dochody netto( 792)( 200)( 173)( 45)
VI. Łączne całkowite dochody 183 199 40 45
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)4,88 2,00 1,07 0,45
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 887 1 054 194 240
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 632)( 790)( 138)( 180)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 1 187) 1 096( 260) 249
XII. Przepływy pieniężne netto razem( 932) 1 360( 204) 309
na 31.03.2021na 31.12.2020na 31.03.2021na 31.12.2020
XIII.Aktywa trwałe 32 764 32 367 7 030 7 014
XIV.Aktywa obrotowe 7 166 6 975 1 538 1 511
XV.Aktywa razem 39 930 39 342 8 568 8 525
XVI.Zobowiązania długoterminowe 11 011 11 687 2 363 2 533
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe 8 028 6 929 1 723 1 501
XVIII.Kapitał własny 20 891 20 726 4 482 4 491

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
skonsolidowany_raport_kwartalny_gk_kghm_qsr_1_2021.pdfSkonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
Consolidated quarterly report KGHM Group QSr_1_2021.pdfConsolidated quarterly report QSr 1/2021 - translation

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12Adam BugajczukWiceprezes Zarządu
2021-05-12Paweł GruzaWiceprezes Zarządu
2021-05-12Agnieszka SiniorDyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk