• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Powołanie Zarządu  KGHM Polska Miedź S.A. na nową XI (jedenastą) kadencję (2021-03-23 19:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Powołanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na nową XI (jedenastą) kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki mając na względzie wolę zsynchronizowania okresu kadencji i mandatu podjęła uchwały o odwołaniu z dniem 15 kwietnia 2021 r. wszystkich członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji tj.:

1) Marcina Chludzińskiego - Prezesa Zarządu
2) Radosława Stacha - Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji
3) Katarzynę Kreczmańską-Gigol - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
4) Adama Bugajczuka - Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju
5) Pawła Gruzę - Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

Ponadto Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu z dniem 16 kwietnia 2021 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję:

1) Marcina Chludzińskiego na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,
2) Andrzeja Kensboka na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.,
3) Adama Bugajczuka na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.,
4) Pawła Gruzę na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Appointment of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. for the new, 11th term

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 23 March 2021 the Supervisory Board of the Company, aiming to synchronise the term and mandate, adopted resolutions on dismissal as of 15 April 2021 of all members of the 10th term Management Board of KGHM Polska Miedź S.A.:

1) Marcin Chludziński - President of the Management Board

2) Radosław Stach - Vice President of the Management Board (Production)

3) Katarzyna Kreczmańska-Gigol - Vice President of the Management Board (Finance)

4) Adam Bugajczuk -Vice President of the Management Board (Development)

5)Paweł Gruza - Vice President of the Management Board (International Assets),

Moreover, the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 23 March 2021, the Company’s Supervisory Board adopted resolutions on the appointment of the following persons to the 11th term Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. as of 16 April 2021:

1) Marcin Chludziński as a Member of the 11th term Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., assigning him the function of the President of the Management Board,

2) Andrzej Kensbok as a Member of the 11th term Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., assigning him the function of the Vice President of the Management Board (Finance),

3) Adam Bugajczuk as a Member of the 11th term Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., assigning him the function of the Vice President of the Management Board (Development),

4) Paweł Gruza as a Member of the 11th term Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., assigning him the function of the Vice President of the Management Board (International Assets).

Information on the appointed Members of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., as required by the Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state, will be provided at a later date in the form of an individual current report.

Legal basis: § 5 point 4 and 5 of the Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Marcin ChludzińskiPrezes Zarządu
2021-03-23Adam BugajczukWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk