• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Otrzymanie dokumentu zatytułowanego „Offer Notice” od Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation (2021-10-14 18:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr39/2021
Data sporządzenia: 2021-10-14
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Otrzymanie dokumentu zatytułowanego „Offer Notice” od Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 7 października 2020 r., że otrzymał dokument „Offer Notice” sporządzony przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation („Sumitomo”). Dokument został przedstawiony Spółce w związku z zamiarem sprzedaży całości udziałów Sumitomo w spółce joint venture Sierra Gorda SCM („Sierra Gorda”) na rzecz australijskiej grupy górniczej South32.

Dokument podlega analizie z perspektywy przysługującego Spółce prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Sierra Gorda należących do Sumitomo. O decyzji w powyższej kwestii Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Receipt of a document titled “Offer Notice” from Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. and Sumitomo Corporation

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”) announces, in reference to regulatory filing no. 29/2020 dated 7 October 2020, that it received a document “Offer Notice” prepared by Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. and Sumitomo Corporation (“Sumitomo”). This document was presented to the Company in connection with the intent to sell the entirety of the shares of Sumitomo in the joint venture company Sierra Gorda SCM (“Sierra Gorda”) to the Australian mining group South32.

The document is subject to analysis under the right of first refusal of the Company to acquire shares in Sierra Gorda belonging to Sumitomo. The decision on the aforementioned matter will be announced by the Company’s Management Board via a separate regulatory filing.

Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1).
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-14Paweł GruzaWiceprezes Zarządu
2021-10-14Adam BugajczukWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk