• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Informacja uzupełniająca raport bieżący nr 17/2021 zawierający projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (2021-05-19 17:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Informacja uzupełniająca raport bieżący nr 17/2021 zawierający projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z zaleceniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, otrzymanym dnia 19 maja 2021 r., numer pisma DSP-DSPZOI.4550.107.2021.JB, przekazuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2019 – 2020, przyjęte Uchwałą Nr 72/X/21 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 kwietnia 2021 r. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wyżej wymienione raporty są dostępne od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kghm.com, w sekcji Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie.

Informacje uzupełniające stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) - informacje bieżące i okresowe
Załączniki
PlikOpis
sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_zarzadu_i_rady_nadzorczej_za_lata_2019_2020.pdfsprawozdanie o wynagrodzeniach
raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdfraport niezależnego biegłego rewidenta
report_on_the_remuneration_of_the_management_board_and_supervisory_board_of_kghm_polska_miedz_s.a._for_the_years_2019-2020.pdfreport on the remuneration
independent_registered_auditors_report_on_providing_reasonable_assurance_as_respects_evaluation_of_the_remuneration_report.pdfindependent registered auditor's report
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Supplementary information to regulatory filing no. 17/2021 containing proposed resolutions for the Ordinary General Meeting

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”) announces that, as a result of a recommendation of the Polish Financial Supervision Authority Office, received on 19 May 2021, letter number DSP-DSPZOI.4550.107.2021.JB, it hereby provides attached the report on the remuneration of the Management Board and Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for the years 2019 – 2020, adopted by Resolution No. 72/X/21 of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. dated 21 April 2021, and the independent registered auditor’s report on providing reasonable assurance as respects evaluation of the remuneration report.

The aforementioned reports have been available on the Company’s corporate website www.kghm.com in the section Investors/Corporate Governance/General Meeting since the day of convening the Ordinary General Meeting.

This supplementary information constitute appendices to this regulatory filing.

Legal basis: art. 56 sec. 1 point 2 (a) of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (unified text: Journal of Laws from 2019, item 623) - current and periodic information

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-19Adam BugajczukWiceprezes Zarządu
2021-05-19Paweł GruzaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk