• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych (2021-07-12 15:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia: 2021-07-12
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców, stwierdzono wystąpienie przesłanek wskazujących na możliwość zmiany wartości bilansowej tych aktywów zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, mogących mieć wpływ na jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 roku.

O wynikach weryfikacji wartości tych aktywów Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Identification of indications to verify the recoverable amount of international mining assets

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”) announces that as a result of reviewing the technical and economic parameters of key international mining assets belonging to the KGHM Polska Miedź S.A. Group and current forecasts of pricing paths of commodities, indications have been identified of a possible change in the carrying amount of these assets in accordance with International Financial Reporting Standards which could impact the separate and consolidated financial statements prepared as at 30 June 2021.

The results of the verification of the amounts of these assets will be disclosed by the Company in a separate regulatory filing.

Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-12Dariusz ŚwiderskiWiceprezes Zarządu
2021-07-12Adam BugajczukWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk