• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej krajowych i zagranicznych aktywów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (2021-02-17 17:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej krajowych i zagranicznych aktywów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej kopalni Franke.

Ponadto, w wyniku przeglądu parametrów ekonomicznych aktywów krajowych spółek zależnych w kontekście bieżących uwarunkowań makroekonomicznych stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości odzyskiwalnej części tych aktywów.

W konsekwencji, zgodnie z MSR 36 zobowiązuje to Spółkę do przeprowadzenia na dzień kończący ostatni okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2020 r., testów na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej:

1) Aktywów zagranicznych:
a) kopalni Franke,

2) Aktywów krajowych:
a) aktywów KGHM Polska Miedź S.A. w postaci udziałów/akcji jednostek zależnych oraz Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszy zarządzanych przez KGHM TFI S.A. (do ujęcia w sprawozdaniu jednostkowym KGHM Polska Miedź S.A.),
b) aktywów należących do jednostek, o których mowa w lit. a), w tym udziałów/akcji spółek portfelowych Funduszy oraz ich majątku (do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.),
w stosunku do których stwierdzono przesłanki świadczące o możliwości utraty wartości.

Dla pozostałych zagranicznych aktywów górniczych i aktywów krajowych nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testów. O wynikach testów Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Identification of indications to verify the recoverable amount of Polish and international assets of the KGHM Polska Miedź S.A. Group

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”) announces that as a result of reviewing the technical and economic parameters of key international mining assets belonging to the KGHM Polska Miedź S.A. Group and current forecasts of pricing paths of commodities, indications of a possible change in the recoverable amount of the Franke mine was identified.

Moreover, as a result of reviewing the economic parameters of Polish assets belonging to subsidiaries in the context of current macroeconomic conditions, indications of possible impairment of the recoverable amount of a part of these assets was identified.

As a result, pursuant to IAS 36, it obliges the Company to conduct tests for impairment as at the end of the last reporting period, i.e. 31 December 2020 in order to estimate the recoverable amount with respect to :

1) International assets:

a) the Franke mine,

2) Polish assets:

a) assets of KGHM Polska Miedź S.A. in the form of shares in subsidiaries and Investment Certificates of Funds managed by KGHM TFI S.A. (to be recognised in the separate financial statements of KGHM Polska Miedź S.A.),

b) assets of units described in letter a), including shares in portfolio companies of Funds and their assets (to be recognised in the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A.),

in which indications of possible impairment were identified.

For other international mining assets and Polish assets, indications to conduct tests have not been identified. The results of the tests will be disclosed by the Company in a separate regulatory filing.

Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Katarzyna Kreczmańska-GigolWiceprezes Zarządu
2021-02-17Radosław StachWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk