• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości (2021-08-05 16:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2021
Data sporządzenia: 2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 12 lipca 2021 r., informuje, że w związku ze stwierdzeniem wystąpienia przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do kluczowych aktywów zagranicznych, Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości tych aktywów.

Wartość odzyskiwalna zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. została ustalona przede wszystkim w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa, w której wzięto pod uwagę m.in. aktualne ścieżki rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców oraz założenia techniczno-ekonomiczne w zakresie długości życia kopalni, wolumenów produkcji, zasobności złóż, kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych.

Aktualizacja ścieżek rynkowych prognoz cenowych, głównie miedzi, miała istotny wpływ na poziom przyszłych przepływów pieniężnych generowanych nie tylko przez wyżej wymienione aktywa górnicze Grupy Kapitałowej, ale także przez Sierra Gorda S.C.M. (wspólne przedsięwzięcie), które stanowią istotny element szacunku wartości odzyskiwalnej pożyczek udzielonych na finansowanie projektu Sierra Gorda S.C.M. w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu KGHM Polska Miedź S.A.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za pierwsze półrocze zakończone 30 czerwca 2021 r., dokonana wycena wartości udziałów w spółce holdingowej Future 1 Sp. z o.o. posiadającej pośrednio 100% udziałów w KGHM INTERNATIONAL LTD., wskazała na zasadność odwrócenia części dokonanych w latach ubiegłych odpisów w kwocie 1 010 mln PLN oraz wzrost wartości odzyskiwalnej salda pożyczek udzielonych na finansowanie wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M. o kwotę 1 585 mln PLN.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za pierwsze półrocze zakończone 30 czerwca 2021 r. przeprowadzona wycena wykazała zasadność odwrócenia części dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. w wysokości 1 655 mln PLN (435 mln USD przeliczone według kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca 2021 r.) oraz odwrócenie dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego aktywów kopalni Robinson w kwocie 39 mln PLN (10 mln USD przeliczone według kursu średniego NBP na dzień 30 czerwca 2021 r.).

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2021 r., których publikacja jest planowana na 17 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Information on the results of the conducted tests for impairment

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“the Company”), in reference to regulatory filing no. 33/2021 dated 12 July 2021, announces that as a result of the identification of indications of a possible change in the recoverable amount of key international assets, the Company conducted tests to determine whether there occurred any impairment of these assets.

The recoverable amount of the international mining assets of the KGHM Polska Miedź S.A. Group was determined mainly on the basis of the analysis of discounted cash flows generated by individual assets, and which took into account, among others, the current forecasts of pricing paths of individual commodities and technical and economic assumptions as to the mine life, production volumes, the size of the deposits, operating costs and investment expenditures.

The update of current forecasts of pricing paths, mainly copper, had a significant impact on the level of future cash flows generated not only by the aforementioned mining assets of the Group, but also by Sierra Gorda S.C.M. (a joint venture), which are a significant element in the estimation of the recoverable amount of loans granted to finance the Sierra Gorda S.C.M. project in the separate and consolidated financial statements of KGHM Polska Miedź S.A.

With respect to the separate financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for the first half of the year ended 30 June 2021, the measurement of shares in the holding company Future 1 Sp. z o. o., which indirectly holds 100% of the shares in KGHM INTERNATIONAL LTD., indicated justification for the reversal of a part of the impairment losses recognised in prior years in the amount of PLN 1 010 million and an increase in the recoverable amount of the balance of loans granted to finance the joint venture Sierra Gorda S.C.M. by the amount of PLN 1 585 million.

With respect to the consolidated financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for the first half of the year ended 30 June 2021, the performed measurement indicated justification for the reversal of a part of the allowance for impairment recognised in prior years on the balance of loans granted to the joint venture Sierra Gorda S.C.M. in the amount of PLN 1 655 million (USD 435 million converted at the average exchange rate announced by the National Bank of Poland as at 30 June 2021) and a reversal of the impairment loss recognised in prior years on the Robinson mine’s assets in the amount of PLN 39 million (USD 10 million converted at the average exchange rate announced by the National Bank of Poland as at 30 June 2021).

The amounts presented above are estimates and may be subject to change. The final results of the testing will be presented in the separate and consolidated financial statements for the first half of 2021, the publication of which is planned for 17 August 2021.

Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-05Andrzej KensbokWiceprezes Zarządu
2021-08-05Dariusz ŚwiderskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk