• Odbierz prezent
KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Dywidenda za 2020 rok (2021-06-07 15:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Dywidenda za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 300 000 000,00 PLN, co stanowi 1,50 PLN na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło:
1) dzień dywidendy za rok 2020 na dzień 21 czerwca 2021 r.,
2) termin wypłaty dywidendy za rok 2020 na dzień 29 czerwca 2021 r.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A., tj. 200 000 000 sztuk.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Dividend for 2020

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby announces that on 7 June 2021 the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. adopted a resolution on the dividend payout in the amount of PLN 300 000 000.00, representing PLN 1.50 per share.

The Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. set the following:

1) a dividend date for 2020 at 21 June 2021,

2) dividend payment date for 2020 at 29 June 2021.

All of the shares of KGHM Polska Miedź S.A., i.e. 200 000 000, are covered by the dividend.

Legal basis: § 19 sec. 2 of the Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757)
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-07Andrzej KensbokWiceprezes Zarządu
2021-06-07Adam BugajczukWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk