• Odbierz prezent
KETY: raport finansowy (2021-03-26 18:10)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-26
GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETYMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
033 844 60 00033 845 30 93
(telefon)(fax)
kety@grupakety.comwww.grupakety.com
(e-mail)(www)
549-000-14-68070614970
(NIP)(REGON)
2594007JKYYF3WGI01290000121845
(LEI) (KRS)
ERNST & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Pozycje rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych
Przychody netto ze sprzedaży 3 533 340,003 203 665,00789 714,00744 727,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej525 825,00385 471,00117 524,0089 607,00
Zysk (strata) brutto505 234,00364 281,00112 922,0084 681,00
Zysk (strata) netto430 518,00295 908,0096 222,0068 787,00
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej430 181,00295 367,0096 147,0068 661,00
Całkowity dochód (strata) netto430 946,00305 246,0096 318,0070 958,00
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej430 609,00304 705,0096 243,0070 832,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej636 620,00562 827,00142 287,00130 835,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-143 871,00-243 846,00-32 156,00-56 685,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-446 023,00-316 070,00-99 688,00-73 474,00
Przepływy pieniężne netto, razem46 726,002 911,0010 443,00677,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 44,8030,9010,017,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 44,7230,8510,007,17
Pozycje bilansu
Aktywa razem 2 888 884,002 775 586,00626 004,00651 776,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 301 948,001 299 449,00282 124,00305 142,00
Zobowiązania długoterminowe564 954,00559 781,00122 422,00131 450,00
Zobowiązania krótkoterminowe 736 994,00739 668,00159 702,00173 692,00
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej1 586 274,001 474 805,00343 736,00346 320,00
Kapitał akcyjny67 973,0067 825,0014 729,0015 927,00
Liczba akcji 9 629 357,009 569 947,009 629 357,009 569 947,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)164,73154,1135,7036,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)164,58153,9335,6636,15
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
grupakety_2020-12-31.zipSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe
grupakety_2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_podpis
Sprazwozdanie_Zarzadu.xhtmlSprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci
Sprazwozdanie_Zarzadu.xhtml.xadesSprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_podpis
20_GKK_Sprawozdanie_z_badania_consolidated.xhtmlSprawozdanie_bieglego_rewidenta
20_GKK_Sprawozdanie_z_badania_consolidated.T.xhtml.xadesSprawozdanie_bieglego_rewidenta_podpis
Informacja_Zarzadu_firma_audytorska.xhtmlInformacja_zarzadu
Informacja_Zarzadu_firma_audytorska.xhtml.xadesInformacja_zarzadu_podpis
Ocena_RN_Sprawozdania.xhtmlOcena_sprawozdan_RN
Ocena_RN_Sprawozdania.xhtml.XAdESOcena_sprawozdan_RN_podpis
Oswiadczenie_Komitetu_Audytu.xhtmlOswiadczenie_Komitet_Audytu_RN
Oswiadczenie_Komitetu_Audytu.xhtml.XAdESOswiadczenie_Komitet_Audytu_RN_podpis
Oswiadczenie_Zrzadu_GK_o_zgodnosci_rocznych_spr_fin.xhtmlOswiadczenie_zarzadu
Oswiadczenie_Zrzadu_GK_o_zgodnosci_rocznych_spr_fin.xhtml.xadesOswiadczenie_zarzadu_podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk