• Odbierz prezent
KETY: raport finansowy (2021-03-26 18:02)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-26
GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETYMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
033 844 60 00033 845 30 93
(telefon)(fax)
kety@grupakety.comwww.grupakety.com
(e-mail)(www)
549-000-14-68070614970
(NIP)(REGON)
2594007JKYYF3WGI01290000121845
(LEI) (KRS)
ERNST & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Pozycje rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych
Przychody netto ze sprzedaży 1 149 226,001 122 610,00256 856,00260 963,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej314 858,00221 957,0070 372,0051 596,00
Zysk (strata) brutto306 058,00212 512,0068 405,0049 401,00
Zysk (strata) netto296 153,00205 499,0066 191,0047 770,00
Całkowity dochód (strata) netto296 524,00210 174,0066 274,0048 857,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej361 730,00316 761,0080 848,0073 635,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-46 338,00-71 631,00-10 357,00-16 651,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-312 814,00-254 340,00-69 915,00-59 124,00
Przepływy pieniężne netto, razem2 578,00-9 210,00576,00-2 141,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 30,8421,506,895,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 30,7921,466,884,99
Pozycje bilansu
Aktywa razem 1 181 494,001 167 525,00256 023,00274 163,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania530 501,00493 443,00114 956,00115 872,00
Zobowiązania długoterminowe282 987,00272 098,0061 322,0063 895,00
Zobowiązania krótkoterminowe 247 514,00221 345,0053 635,0051 977,00
Kapitał własny 650 993,00674 082,00141 066,00158 291,00
Kapitał akcyjny67 973,0067 825,0014 729,0015 927,00
Liczba akcji 9 629 357,009 569 947,009 629 357,009 569 947,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)67,6170,4414,6516,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)67,5470,3614,6416,52
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2020_Roczne_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kety_SA.xhtmlSprawozdanie_finansowe
2020_Roczne_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kety_SA.xhtml.xadesSprawozdanie_finansowe_podpis
Sprazwozdanie_Zarzadu.xhtmlSprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci
Sprazwozdanie_Zarzadu.xhtml.xadesSprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_podpis
20_GK_Sprawozdanie_z_badania_statutory.xhtmlSprawozdanie_bieglego_rewidenta
20_GK_Sprawozdanie_z_badania_statutory.T.xhtml.xadesSprawozdanie_bieglego_rewidenta_podpis
Informacja_Zarzadu_firma_audytorska.xhtmlInformacja_Zarzadu_Firma_Audytorska
Informacja_Zarzadu_firma_audytorska.xhtml.xadesInformacja_Zarzadu_Firma_Audytorska_podpis
Oswiadczenie_Komitetu_Audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_Komitet_Audytu
Oswiadczenie_Komitetu_Audytu.xhtml.XAdESOswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_podpis
Ocena_RN_Sprawozdania.xhtmlOcena_sprawozdan_przez_RN
Ocena_RN_Sprawozdania.xhtml.XAdESOcena_sprawozdan_przez_RN_podpis
Oswiadczenie_Zrzadu_GK_o_zgodnosci_rocznych_spr_fin.xhtmlOswiadczenie_zarzadu
Oswiadczenie_Zrzadu_GK_o_zgodnosci_rocznych_spr_fin.xhtml.xadesOswiadczenie_zarzadu_podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk