• Odbierz prezent
KCI: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 19 czerwca 2023 r. (2023-05-22 22:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2023
Data sporządzenia:2023-05-22
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 19 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1), w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisu art. 24.2. Statutu Spółki, Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") zwołuje na dzień 19 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 8:00 w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.;
d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;
c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.;
d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
e) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku;
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2022.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podana została do publicznej wiadomości w raportach rocznych RR i SRR w dniu 28 kwietnia 2023 r. oraz dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl.
Zarząd dodatkowo informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń wraz z raportem biegłego rewidenta odnośnie jego oceny zostanie udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu opinii od biegłego rewidenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_19062023.pdf
ZWZ KCI - 19.06.2023 - PROJEKTY UCHWAŁ.pdf
ZWZA KCI S.A. - 19.06.2023 - FORMULARZE.pdf
ZWZA KCI S.A. -19.06.2023 - AKCJE INFO.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-22Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk