• Odbierz prezent
KCI: Zawiadomienie o ustanowieniu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI SA (2022-10-11 16:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia:2022-10-11
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Zawiadomienie o ustanowieniu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. dalej "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 11.10.2022 r. od akcjonariusza Emitenta, spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach, zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 w zw. z art. 69a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.) - o ustanowieniu zastawu rejestrowego na 17.275.790 akcjach zdematerializowanych na okaziciela spółki KCI S.A.
Treść zawiadomień w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
info GISA do KCI_art 69a ust 3 znaczne pakiety 11102022_zastaw na 17.275.790 akcjach KCI.pdf
Powiadomienie GISA_art. 19 ust. 1 MAR_11102022_zastaw na 17275790 KCI_potw z KNF.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-11Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk