• Odbierz prezent
KCI: Wybór Zarządu na nową kadencję (2022-05-30 16:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia: 2022-05-30
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Wybór Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. ("Emitent") informuje, że w związku z upływem z dniem 1 lipca 2022 r. kadencji Zarządu, w dniu 27 maja 2022 r. Rada Nadzorcza KCI powołała Zarząd Spółki w składzie 1-osobowym na nową 3-letnią kadencję. W skład Zarządu Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Piotra Łyska i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez powołanego Członka Zarządu, wykonywana przez niego działalność poza Emitentem nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy on w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Piotr Łysek – zgodnie ze złożonym oświadczeniem - nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z tym, że skład Zarządu nie uległ zmianie, gdyż powołana osoba pełniła w poprzedniej kadencji funkcję Prezesa Zarządu, notka biograficzna znajduje się na stronie internetowej Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-30Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk