• Odbierz prezent
KCI: Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję (2021-07-02 17:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 lipca 2020 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 roku i zakończonym po przerwie w dniu 1 lipca 2021 r. powołało do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3-letnią kadencję, następujące osoby:

1. Dorota Hajdarowicz
2. Kazimierz Hajdarowicz
3. Grzegorz Hajdarowicz
4. Andrzej Zdebski
5. Grażyna Cisło
6. Dariusz Bąk

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez każdego z powołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta z osobna, wykonywana przez te osoby działalność poza Emitentem nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą oni w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą oni w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Żadna z wyżej wskazanych osób fizycznych – zgodnie ze złożonym oświadczeniem - nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z tym, że skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie, gdyż wszystkie wymienione osoby pełniły w poprzedniej kadencji funkcję członka Rady Nadzorczej, a notki biograficzne znajdują się na stronie internetowej Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-02Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk