• Odbierz prezent
KCI: raport finansowy (2023-05-26 17:48)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2023
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSF
w walucie
data przekazania: 2023-05-26
KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Wybrane dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A.
Przychody i zyski25 514 23 807 5 428 5 123
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 533 2 718 752 585
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej1 997 3 595 425 774
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 439 -51 887 519 -11 165
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 536 -4 505 -540 -969
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-694 47 520 -148 10 226
Przepływy pieniężne netto, razem-791 -8 872 -168 -1 909
Aktywa razem474 467 469 094 101 479 100 022
Zobowiązania i rezerwy razem56 473 53 119 12 078 11 326
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej338 939 336 324 72 493 71 712
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 321 12 284
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,09 6,07 1,30 1,29
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,09 6,07 1,30 1,29
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,03 0,05 0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,03 0,05 0,01 0,01
Wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A.
Przychody i zyski3 891 12 726 828 2 738
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 200 11 536 681 2 482
Zysk (strata) netto 2 087 11 323 444 2 437
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej923 -57 149 196 -12 298
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-587 32 993 -125 7 100
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 1 869 -2 402
Przepływy pieniężne netto, razem327 -22 287 70 -4 796
Aktywa razem353 965 350 931 75 706 74 827
Zobowiązania i rezerwy razem14 357 13 410 3 071 2 859
Kapitał własny (aktywa netto) 339 608 337 521 72 636 71 968
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 321 12 284
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)4,95 4,92 1,06 1,05
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)4,95 4,92 1,06 1,05
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,03 0,17 0,01 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,03 0,17 0,01 0,04

*Dane dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2022 r. natomiast dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

*Dane dla pozycji dotyczących śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2022 r. natomiast dla pozycji dotyczących śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów i śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:
3 miesiące 2023 r. - 4,7005 zł
3 miesiące 2022 r. - 4,6472 zł

Dla pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:
31 marca 2023 r. - 4,6755 zł
31 marca 2022 r. - 4,6899 zł

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
KCI_ssSF_2023-03-31_pl.BES.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2023 r.
zawierający kwartalną skróconą informację finansową KCI S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk