• Odbierz prezent
KCI: raport finansowy (2023-04-28 19:41)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2022 obejmujący okresod2022-01-01do2022-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2023-04-28
KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
259400HWZYFIXEQA9K350000112631
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2022202120222021
Przychody i zyski109 093,00111 170,0023 269,0024 286,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-65 196,00-99 567,00-13 906,00-21 751,00
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-13 912,00-45 254,00-2 967,00-9 886,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-43 334,005 084,00-9 243,001 111,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 281,00-19 472,00-3 899,00-4 254,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej41 163,0041 632,008 780,009 095,00
Przepływy pieniężne netto, razem-20 452,0027 244,00-4 362,005 952,00
Aktywa razem469 094,00487 122,00100 022,00105 910,00
Zobowiązania razem53 119,0069 182,0011 326,0015 042,00
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej336 324,00326 241,0071 712,0070 931,00
Kapitał podstawowy57 609,0057 609,0012 284,0012 525,00
Średnia ważona liczba akcji (w. szt.)68 582 150,0068 582 150,0068 582 150,0068 582 150,00
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150,0068 582 150,0068 582 150,0068 582 150,00
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,076,091,291,32
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,076,091,291,32
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,20-0,66-0,04-0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,20-0,66-0,04-0,14

Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:
12 miesięcy 2022 r. - 4,6883 zł
12 miesięcy 2021 r. - 4,5775 zł

Dla pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:
31 grudnia 2022 r. - 4,6899 r.
31 grudnia 2021 r. - 4,5994 zł
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
kci_2022-12-31_pl.zipskonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KCI za 2022 r.
kci_2022-12-31_pl.zip.xades
KCI_SSDZ_2022-12-31_pl.xhtmlskonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności GK KCI w 2022 r.
KCI_SSDZ_2022-12-31_pl.xhtml.xades
GK_KCI_SBR_2022_MSSF_JZP_ESEF_28.04.2023.xhtmlsprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF GK KCI za 2022 r.
GK_KCI_SBR_2022_MSSF_JZP_ESEF_28.04.2023.xhtml.xades
KCI_list_do_akcjonar_2022-12-31_pl.xhtmllist Zarządu do akcjonariuszy
KCI_list_do_akcjonar_2022-12-31_pl.xhtml.xades
KCI_osw_lad_korp_2022-12-31_pl.xhtmloświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
KCI_osw_lad_korp_2022-12-31_pl.xhtml.xades
KCI_ocena_RN_2022-12-31_pl.xhtmlocena rady Nadzorczej
KCI_osw_f_audyt_2022-12-31_pl.xhtmlinformacja zarządu
KCI_osw_f_audyt_2022-12-31_pl.xhtml.xades
KCI_osw_Zarzadu_SSF_2022-12-31_pl.xhtmloświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego
KCI_osw_Zarzadu_SSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk