• Odbierz prezent
KCI: raport finansowy (2022-11-25 18:12)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2022
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-11-25
KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od do
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI SA
Przychody i zyski81 217 79 531 17 324 17 447
Zysk (strata) przed opodatkowaniem13 580 14 596 2 897 3 202
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej9 889 9 442 2 109 2 071
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-49 064 2 710 -10 466 594
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej29 335 -10 011 6 257 -2 196
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 247 3 697 -906 811
Przepływy pieniężne netto, razem-23 976 -3 604 -5 114 -791
Aktywa razem538 498 487 122 110 579 105 910
Zobowiązania i rezerwy razem59 533 69 182 12 225 15 042
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej352 359 326 241 72 356 70 931
Kapitał podstawowy57 609 57 609 11 830 12 525
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,98 6,09 1,43 1,32
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,98 6,09 1,43 1,32
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,14 0,14 0,03 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,14 0,14 0,03 0,03
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe KCI SA
Przychody i zyski23 371 13 150 4 985 2 885
Zysk (strata) przed opodatkowaniem21 061 11 082 4 493 2 431
Zysk (strata) netto 19 242 9 890 4 105 2 170
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-55 215 -6 339 -11 778 -1 391
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej25 657 3 329 5 473 730
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 869 3 283 399 720
Przepływy pieniężne netto, razem-27 689 273 -5 906 60
Aktywa razem374 256 366 401 76 852 79 663
Zobowiązania i rezerwy razem16 886 22 844 3 467 4 967
Kapitał własny (aktywa netto) 357 370 343 557 73 385 74 696
Kapitał podstawowy57 609 57 609 11 830 12 525
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)5,21 5,01 1,07 1,09
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)5,21 5,01 1,07 1,09
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,28 0,14 0,06 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)*0,28 0,14 0,06 0,03

* Dane dla pozycji dotyczących śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2021 r. natomiast dla pozycji dotyczących śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów i śródrocznego sprawozdania z przepływów pienięznych za okres od 1 stycznia do 30 września2021 r.

Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano śrdnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:
9 miesięcy 2021 r. - 4,6880 zł
9 miesięcy 2020 r. - 4,5585 zł

Dla pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:
30 września 2022 r. - 4,8698 zł
30 września 2021 r. - 4,5994 zł

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK_KCISA_SSF_30.09.2022.BES.pdfskonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-25Piotr ŁysekPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk