• Odbierz prezent
KCI: raport finansowy (2021-11-25 17:14)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-11-25
KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Wybrane dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI SA
Przychody i zyski78 101 70 350 17 133 15 837
Zysk (strata) przed opodatkowaniem14 596 10 443 3 202 2 351
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej9 442 6 516 2 071 1 467
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 710 11 146 594 2 509
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 011 -3 466 -2 196 -780
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 697 -5 654 811 -1 273
Przepływy pieniężne netto, razem-3 604 2 026 -791 456
Aktywa razem561 980 545 854 121 302 118 283
Zobowiązania i rezerwy razem95 114 91 776 20 530 19 887
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej387 810 380 389 83 708 82 428
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 435 12 484
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,81 6,62 1,47 1,43
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,81 6,62 1,47 1,43
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,14 0,10 0,03 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,14 0,10 0,03 0,02
Wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI SA
Przychody i zyski13 150 7 644 2 885 1 721
Zysk (strata) przed opodatkowaniem11 082 5 586 2 431 1 258
Zysk (strata) netto 9 890 4 938 2 170 1 112
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 339 -1 522 -1 391 -343
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 329 4 406 730 992
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 283 -718 720 -162
Przepływy pieniężne netto, razem273 2 166 60 488
Aktywa razem456 776 445 029 98 594 96 435
Zobowiązania i rezerwy razem32 306 27 939 6 973 6 054
Kapitał własny (aktywa netto) 424 470 417 090 91 621 90 381
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 435 12 484
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,19 6,08 1,34 1,32
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,19 6,08 1,34 1,32
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,14 0,07 0,03 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)*0,14 0,07 0,03 0,02

Dane dla pozycji dotyczących śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 r. natomiast dla pozycji dotyczących śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów i śródrocznego sprawozdania z przepływów pienięznych za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r.
Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:
9 miesięcy 2021 r. - 4,5585 zł
9 miesięcy 2020 r. - 4,4420 zł

Dla pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:
30 września 2021 r. - 4,6329 zł
31 grudnia 2020 r. - 4,6148 zł

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK_KCISA_SSF_30.09.2021.BES.pdfGrupa Kapitałowa KCI S.A. skonsolidowany raport kwartalny
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 r.zawierający kwartalną skróconą informację finansową KCI S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-25Piotr ŁysekPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk