• Odbierz prezent
KCI: raport finansowy (2021-09-24 18:06)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługKSS/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-24
KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021dane porówn.*)półrocze / 2021dane porówn.*)
Wybrane dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A.
Przychody i zyski50 986 45 609 11 213 10 269
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 788 6 244 2 153 1 406
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej6 217 3 878 1 367 873
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 843 9 797 845 2 206
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 654 -3 211 -1 023 -723
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-963 -4 623 -212 -1 041
Przepływy pieniężne netto, razem-1 774 1 963 -390 442
Aktywa razem555 057 545 854 122 778 118 283
Zobowiązania i rezerwy razem93 277 91 776 20 633 19 887
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej384 585 380 389 85 070 82 428
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 743 12 484
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,73 6,62 1,49 1,43
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,73 6,62 1,49 1,43
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,09 0,06 0,02 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,09 0,06 0,02 0,01
Wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A.
Przychody i zyski10 817 6 058 2 379 1 364
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 582 4 784 2 107 1 077
Zysk (strata) netto 8 811 4 390 1 938 988
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 871 -811 -1 071 -183
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 446 3 134 758 706
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 435 -165 535 -37
Przepływy pieniężne netto, razem1 010 2 158 222 486
Aktywa razem454 148 445 029 100 457 96 435
Zobowiązania i rezerwy razem30 757 27 939 6 803 6 054
Kapitał własny (aktywa netto) 423 391 417 090 93 654 90 381
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 743 12 484
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,17 6,08 1,37 1,32
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,17 6,08 1,37 1,32
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,13 0,06 0,03 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)*0,13 0,06 0,03 0,01

*Dane dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 r. natomiast dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.
Dla pozycji wynikających przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:
6 miesięcy 2021 r. - 4,5472 zł
6 miesięcy 2020 r. - 4,4413 zł
Dla pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:
30 czerwca 2021 r. - 4,5208 zł
30 czerwca 2020 r. - 4,6148 zł

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK_KCISA_SSF_20210630.BES.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI S.A. za I półrocze 2021 r. rozszerzone oŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe KCI S.A. za I półrocze 2021 r.
KCI SA_SZD_1H_2021.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU KCI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KCI w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
GK KCI RBR przegląd 30.06.2021 MSSF konsolidacja KPFK.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla akcjonariuszy i Rady Nadzorczej KCI Spółka Akcyjna w Krakowie
KCI RBR przegląd 30.06.2021 MSSF sprawozdanie skrócone KPFK.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego dla akcjonariuszy i Rady Nadzorczej KCI Spółka Akcyjna w Krakowie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-24Piotr ŁysekPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk