• Odbierz prezent
KCI: raport finansowy (2021-05-26 18:37)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-26
KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody i zyski23 908 27 245 5 229 6 197
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 782 6 349 827 1 444
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej2 427 4 508 531 1 025
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 574 5 019 1 219 1 142
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 269 -2 088 -934 -475
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-763 -1 846 -167 -420
Przepływy pieniężne netto, razem542 1 085 119 247
Aktywa razem549 927 545 854 118 002 118 283
Zobowiązania i rezerwy razem91 793 91 776 19 697 19 887
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej382 816 380 389 82 144 82 428
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 362 12 484
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)*68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)*68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)*6,68 6,62 1,43 1,43
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)*6,68 6,62 1,43 1,43
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)*0,04 0,07 0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)*0,04 0,07 0,01 0,01

*Dane dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 r. natomiast dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK KCI_SSF_31.03.2021.BES.pdfGrupa Kapitałowa KCI S.A. skonsolidowany raport kwartalny
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 r.
zawierający kwartalną skróconą informację finansową KCI S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-26Piotr ŁysekPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk