• Odbierz prezent
KCI: raport finansowy (2021-04-29 18:10)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-29
KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody i zyski228 727 117 812 51 122 27 387
Zysk (strata) przed opodatkowaniem143 726 20 964 32 124 4 873
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej86 028 17 988 19 228 4 182
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 906 22 198 4 226 5 160
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 088 -6 905 -1 361 -1 605
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 117 -14 686 -2 261 -3 414
Przepływy pieniężne netto, razem2 701 607 604 141
Aktywa razem545 854 401 845 118 283 94 363
Zobowiązania razem91 776 74 370 19 887 17 464
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej380 389 292 973 82 428 68 797
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 484 13 528
Średnia ważona liczba akcji (w. szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,62 4,77 1,43 1,12
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,62 4,77 1,43 1,12
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,25 0,26 0,28 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,25 0,26 0,28 0,06

Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:

12 miesięcy 2020 r. - 4,6148 zł
12 miesięcy 2019 r. - 4,3018 zł

Dla pozycji bilansowych astosowano kurs EUR na dzień:
31 grudnia 2020 r. - 4,4742 zł
31 grudnia 2019 r. - 4,2585 zł

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
list do akcjonariuszy_29042021.pdfList Prezesa Zarządu do akcjonariuszy
GK KCI_SSF_31122020.BES.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KCI za rok zakończony 31.12.2020
SZD_GKKCI_skons_31122020.pdfSprawozdanie Zarządu KCI SA z działalności GK KCI w 2020
Oświadczenie_lad_korporacyjny_2020_KCI_SA.pdfOświadczenie dotyczące stosowania ładu korporacyjnego w 2020
GK KCI SBR 2020 MSSF JZP konsolidacja KPFK.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania SSF GK KCI
informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu KCI SA w zakresie wyboru firmy audytorskiej
oświadczenie RN dot. firmy audytorskiej.pdfOświadczenie rady Nadzorczej dot. firmy audytorskiej
oświadczenie Zarządu (skons).pdfOświadczenie Zarządu KCI SA dot. rzetelności
ocena Rady Nadzorczej z uzasadnieniem - SF 2020 KCI.pdfOcena Rady Nadzorczej KCI SA sprawozdań wraz z uzasadnieniem

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-29Piotr ŁysekPrezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-29Monika NoweckaWiceprezes Zarządu Mazars Polska Sp. z o.o.


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk