• Odbierz prezent
KCI: raport finansowy (2021-04-29 17:48)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-29
KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody i zyski10 096 12 873 2 257 2 992
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 009 8 854 1 567 2 058
Zysk (strata) netto 4 691 8 787 1 048 2 043
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 914 1 565 -428 364
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 269 -271 731 -63
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 355 -1 313 -303 -305
Przepływy pieniężne netto, razem0 -19 0 -4
Aktywa razem445 029 444 674 96 435 104 420
Zobowiązania razem27 939 25 278 6 054 5 936
Kapitał własny (aktywa netto) 417 090 419 396 90 381 98 484
Kapitał podstawowy57 609 57 609 12 484 13 528
Średnia ważona liczba akcji (w. szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,08 6,12 1,32 1,44
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)6,08 6,12 1,32 1,44
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,07 0,13 0,02 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,07 0,13 0,02 0,03

Dla pozycji wynikowych przeliczonych w EUR zastosowano średnią kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
12 miesięcy 2020 r. - 4,4742 zł
12 miesięcy 2019 r. - 4,3018 zł

Dla pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:
31 grudnia 2020 r. - 4,6148 zł
31 grudnia 2019 r. - 4,2585 zł

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
list do akcjonariuszy_29042021.pdfList Prezesa Zarrządu do akcjonariuszy
KCI_JSF_31122020.BES.pdfSprawozdanie finansowe KCI SA za rok zakończony 31.12.2020
SZD_KCI_jedn_31122020.pdfSprawozdanie Zarządu KCI SA z działalności KCI w 2020
Oświadczenie_lad_korporacyjny_2020_KCI_SA.pdfOświadczenie dotyczące stosowania ładu korporacyjnego w 2020 r.
KCI SBR 2020 MSSF JZP KPFK.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSF KCI
informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej.pdfInformacja zarządu KCI SA w zakresie wyboru firmy audytorskiej
oświadczenie RN dot. firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. firmy audytorskiej
oświadczenie Zarządu (jedn).pdfOświadczenie zarządu KCI SA dot. rzetelności
ocena Rady Nadzorczej z uzasadnieniem - SF 2020 KCI.pdfOcena Rady Nadzorczej KCI SA sprawozdań wraz z uzasadnieniem

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-29Piotr ŁysekPrezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-29Monika NoweckaWiceprezes Zarządu Mazars Polska Sp. z o.o.


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk