• Odbierz prezent
KCI: Podpisanie umowy sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki Gremi Media S.A.  na rzecz Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie (2021-12-15 19:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-12-15
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Podpisanie umowy sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki Gremi Media S.A. na rzecz Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. dot. podania do publicznej wiadomości wynik przeglądu opcji strategicznych długookresowego rozwoju spółki Grupy Kapitałowej KCI: Gremi Media SA oraz zawarcia niewiążącego porozumienia term sheet z inwestorem strategicznym - Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie - dotyczącego podstawowych warunków sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki Gremi Media S.A. , Zarząd spółki KCI S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 r., Emitent jako sprzedawca, zawarł z Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Pluralis”) jako kupującym, umowę sprzedaży łącznie 691.299 akcji Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Gremi Media”) stanowiących 40% kapitału zakładowego Gremi Media i uprawniających do 37.60% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Gremi Media („Akcje”) za cenę sprzedaży 140,00 PLN za jedną akcję Gremi Media („Umowa”). Przeniesienie Akcji nastąpi w dwóch etapach (transzach), w ramach pierwszej transzy przeniesionych zostanie 346 612 akcji Gremi Media, a w ramach kolejnej transzy - 344 687 akcji Gremi Media.
Umowa reguluje również zasady ładu korporacyjnego w Gremi Media, a także postanowienia dotyczące prawa pierwokupu, prawa pociągnięcia („drag-along right”) oraz przyłączenia („tag-along right”).
Sprzedaż Akcji jest jednym z elementów prowadzonych przez Emitenta działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej Emitenta. Na zawarcie Umowy Emitent uzyskał zgodę Rady Nadzorczej.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-15Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk