• Odbierz prezent
KCI: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 23.06.2022 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia) (2022-06-23 20:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2022
Data sporządzenia:2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 23.06.2022 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje informację, iż:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ KCI SA) podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 5 lipca 2022 roku do godz. 8:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 5 lipca 2022 roku o godz. 08:00. Wznowienie obrad obędzie się w Warszawie, w lokalu przy ulicy Złotej nr 59 (pięćdziesiąt dziewięć), 6 (szóste) piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej.

2. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZWZ KCI S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.

3. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do chwili ogłoszenia przerwy nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z pierwszej części Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2022 r. nie zgłoszono sprzeciwów.

4. Na ZWZ KCI S.A. stawiło się 5 akcjonariuszy, posiadających 43.040.265 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, z czego 43.040.261 akcji i głosów, stanowiących 99,99% należy do podmiotów zależnych pośrednio i bezpośrednio od Pana Grzegorza Hajdarowicza.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
ZWZ KCI 23.06.2022 uchwały do przerwy.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Piotr ŁysekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk