• Odbierz prezent
JWA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2020 z dn. 27.08.2020 r. - Sprzedaż serwisu internetowego (2021-03-17 12:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2020 z dn. 27.08.2020 r. - Sprzedaż serwisu internetowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. pt. „Sprzedaż serwisu internetowego" o informacje na temat: warunków finansowych zawartej umowy, kwestii powiązań z podmiotem, na którego przeniesiono prawa do serwisu internetowego, rozszerzenia informacji w zakresie uznania informacji o sprzedaży serwisu internetowego za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Treść raportu bieżącego ESPI nr 27/2020 po uzupełnieniu brzmi następująco:

„Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2020 roku w drodze porozumienia stron podpisał umowę sprzedaży serwisu internetowego do zarządzania projektami.

W ramach zawartej umowy Emitent przenosi na kupującego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do aplikacji kodu źródłowego, nazwy oraz znaku graficznego, prawo do korzystania z domeny internetowej, prawo do korzystania z social mediów utworzonych dla tej aplikacji.

Całkowite wynagrodzenie Emitenta z tytułu przeniesienia praw do serwisu internetowego wyniosło 130.000 zł netto. Przedmiotowa umowa sprzedaży została zawarta z podmiotem niebędącym podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w roku obrotowym 2020, z uwagi na fakt, że przychód z tytułu przeniesienia praw do serwisu internetowego jest pierwszym istotnym przychodem Emitenta w tym roku obrotowym.”

Ponadto Zarząd Emitenta wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu całkowita wartość wynagrodzenia została wypłacona Emitentowi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JWA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-910Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lekka3 lok. U4
(ulica)(numer)
+48 791 955 614+48 (22) 486 31 44
(telefon)(fax)
kontakt@jwa.com.plwww.jwa.com.pl
(e-mail)(www)
7822564519302555141
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Anna Nowicka-Bala
Prezes ZarząduAnna Nowicka-Bala

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk