• Odbierz prezent
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: raport finansowy (2021-03-31 21:33)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
deweloper
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-091Ząbki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radzymińska326
(ulica)(numer)
22-77-17-708
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pljwconstruction.com.pl
(e-mail)(www)
125-00-28-307010621332
(NIP)(REGON)
259400HB4PFX2PA4BT830000028142
(LEI) (KRS)
MAZARS AUDYT Sp z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów163 591,20576 316,2136 563,57133 972,24
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów125 943,04430 949,1328 148,99100 179,76
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 37 648,16145 367,078 414,5833 792,48
Koszty sprzedaży17 667,3729 611,063 948,766 883,48
Koszty ogólnego zarządu22 356,3526 517,934 996,776 164,44
Zysk (strata) ze sprzedaży 11 507,6893 901,102 572,0321 828,54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 316,8782 867,35964,8519 263,60
Zysk (strata) brutto -15 203,7853 756,86-3 398,1312 496,49
Podatek dochodowy-4 828,6711 015,34-1 079,242 560,66
Zysk (strata) netto-10 375,1142 741,52-2 318,909 935,83
Aktywa razem1 669 197,971 437 921,48361 705,38337 659,15
Aktywa trwałe747 313,73826 991,44161 938,49194 197,83
Aktywa obrotowe921 884,24610 930,04199 766,89143 461,32
Pasywa razem1 669 197,971 437 921,48361 705,38337 659,15
Kapitał własny752 566,83763 024,21163 076,80179 176,76
Zobowiązania długoterminowe159 770,08204 146,1734 621,2447 938,52
Zobowiązania krótkoterminowe756 861,07470 751,09164 007,34110 543,87
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ListZarzaduJWCH.xhtmlLIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY
ListZarzaduJWCH.xhtml.xadesLIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY - PODPISY
SfJednostkoweJWCH2020.xhtmlJEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. ZA ROK 2020
SfJednostkoweJWCH2020.xhtml.xadesJEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. ZA ROK 2020 - PODPISY
SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciJWConstructionHoldingSAza2020.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2020
SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciJWConstructionHoldingSAza2020.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2020 - PODPISY
OswiadczenieZarzaduSprawozdanieJednostkowe.xhtmlOŚWIADCZENIE ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2020
OswiadczenieZarzaduSprawozdanieJednostkowe.xhtml.xadesOŚWIADCZENIE ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2020 - PODPISY
JWCH_Sprawozdanie_z_badania_JSF_2020.xhtmlSPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. ZA ROK 2020
JWCH_Sprawozdanie_z_badania_JSF_2020.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. ZA ROK 2020 - PODPISY
OswiadczenieRadyNadzorczejOcenaSprawozdan.xhtmlOCENA RADY NADZORCZEJ
OswiadczenieRadyNadzorczejDotKA.xhtmlOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk