• Odbierz prezent
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: raport finansowy (2021-03-31 21:32)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
deweloper
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-091Ząbki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radzymińska326
(ulica)(numer)
22-77-17-708
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pljwconstruction.com.pl
(e-mail)(www)
125-00-28-307010621332
(NIP)(REGON)
259400HB4PFX2PA4BT830000028142
(LEI) (KRS)
MAZARS AUDYT Sp z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów182 153,09605 313,8040 712,26140 713,11
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów150 291,64458 192,4033 591,04106 512,82
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 31 861,45147 121,407 121,2234 200,29
Koszty sprzedaży18 817,2230 983,964 205,767 202,63
Koszty ogólnego zarządu23 198,2129 650,725 184,936 892,70
Zysk (strata) ze sprzedaży 3 729,2591 149,73833,5121 188,95
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 636,1787 847,90-812,7120 421,39
Zysk (strata) brutto -15 509,5579 809,83-3 466,4718 552,84
Podatek dochodowy-3 372,3716 412,52-753,743 815,30
Zysk (strata) netto-12 137,1863 397,31-2 712,7314 737,54
Aktywa razem1 962 142,051 668 809,09425 184,63391 877,21
Aktywa trwałe765 030,96817 302,74165 777,71191 922,68
Aktywa obrotowe1 197 111,09851 506,35259 406,93199 954,53
Pasywa razem1 962 142,051 668 809,09425 184,63391 877,21
Kapitał własny717 312,57727 912,85155 437,41170 931,75
Zobowiązania długoterminowe301 952,69364 117,8265 431,3785 503,77
Zobowiązania krótkoterminowe942 876,78576 778,42204 315,85135 441,69
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ListZarzaduGrupaJWCH.xhtmlLIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY
ListZarzaduGrupaJWCH.xhtml.xadesLIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY - PODPISY
jwc_2020-12-31.zipSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. ZA ROK 2020
jwc_2020-12-31.zip.xadesSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. ZA ROK 2020 - PODPISY
SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciGrupyJWConstructionHoldingSAza2020r.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. ZA ROK 2020
SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciGrupyJWConstructionHoldingSAza2020r.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. ZA ROK 2020 - PODPISY
OswiadczenieZarzaduSprawozdanieSkonsolidowane.xhtmlOŚWIADCZENIE ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2020
OswiadczenieZarzaduSprawozdanieSkonsolidowane.xhtml.xadesOŚWIADCZENIE ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2020 - PODPISY
GK_JWCH_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2020.xhtmlSPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. ZA ROK 2020
GK_JWCH_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2020.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. ZA ROK 2020 - PODPISY
OswiadczenieRadyNadzorczejOcenaSprawozdan.xhtmlOCENA RADY NADZORCZEJ
OswiadczenieRadyNadzorczejDotKA.xhtmlOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk