• Odbierz prezent
JSW S.A.: raport finansowy (2021-03-18 08:21)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres oddozawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)JSW S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)44-330
Jastrzębie-Zdrój(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Jana Pawła II
4(ulica)
(numer)32 756 41 13
32 756 26 71(telefon)

(fax)relacje@jsw.pl
www.jsw.pl(e-mail)

(www)633-000-51-10
271747631(NIP)

(REGON)259400D4E0H5BGXNIK97
0000072093

(LEI)


(KRS)PricewaterhouseCoopers Sp. z o o. z siedzibą w Warszawie

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody ze sprzedaży8 669 512,2511 268 779,171 937 667,572 619 549,76

Zysk/(strata) operacyjny/a-1 748 259,41528 306,63-390 742,35122 810,60

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem-1 884 176,27432 307,01-421 120,26100 494,45

Zysk/(strata) netto-1 541 050,57330 405,92-344 430,4276 806,43

Całkowite dochody razem-1 532 676,31328 406,21-342 558,7476 341,58

Ilość akcji (w szt.)117 411 596,00117 411 596,00117 411 596,00117 411 596,00

Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na akcję (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję)-13,132,81-2,930,65

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-185 346,401 038 304,76-41 425,60241 365,19

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-367 893,68-2 012 025,66-82 225,58-467 717,16

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 356 650,65-207 964,84303 216,36-48 343,68

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów803 410,57-1 181 685,74179 565,19-274 695,65

Aktywa trwałe11 104 529,5211 243 642,432 406 286,192 640 282,36

Aktywa obrotowe2 851 021,652 753 731,23617 799,61646 643,47

Razem aktywa13 955 551,1713 997 373,663 024 085,803 286 925,83

Kapitał podstawowy1 251 878,401 251 878,40271 274,68293 971,68

Razem kapitał własny6 344 203,517 876 879,821 374 751,561 849 684,12

Zobowiązania długoterminowe3 794 076,542 344 860,09822 154,06550 630,52

Zobowiązania krótkoterminowe3 817 271,123 775 633,75827 180,19886 611,19

Razem zobowiązania7 611 347,666 120 493,841 649 334,241 437 241,71
Zastosowane kursy EUR/PLN:
- Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.
-Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.

2020 2019
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy 4,6148 4,2585
Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 31.12. 4,4742 4,3018
Najniższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. 4,2279 4,2406
Najwyższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. 4,6330 4,3891

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
LIST_PREZESA_ZA_2020.xhtmlList Prezesa Zarządu
SF_JSW_2020.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe JSW za 2020 rok
SZZD_GK_JSW_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalnośći JSW i GK JSW za 2020 rok
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_2020_JSW.xhtmlWybrane dane finansowe jednostkowe
INFORMACJA_ZARZADU_2020.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
JSW_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania JSW za 2020 rok
OCENA_RN_dot_sprawozdan_za_2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2020 rok
OSWIADCZENIE_RN_funkcjonowanie_Komitetu_Audytu_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu
OSWIADCZENIE_RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Podpisy.zipPodpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk