• Odbierz prezent
JSW S.A.: raport finansowy (2021-03-18 08:19)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-18
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JSW S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
44-330Jastrzębie-Zdrój
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II4
(ulica)(numer)
32 756 41 1332 756 26 71
(telefon)(fax)
relacje@jsw.plwww.jsw.pl
(e-mail)(www)
633-000-51-10271747631
(NIP)(REGON)
259400D4E0H5BGXNIK970000072093
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o o. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży6 989 439,088 671 795,651 562 165,102 015 852,82
Zysk/(strata) operacyjny/a-1 743 292,00905 633,11-389 632,11210 524,22
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem-1 867 602,25828 033,96-417 415,91192 485,46
Zysk/(strata) netto-1 537 397,02649 571,40-343 613,83150 999,91
Całkowite dochody razem-1 534 357,65636 701,69-342 934,52148 008,20
Zysk/(strata) netto przypadający/a na:-1 537 397,02649 571,40-343 613,83150 999,91
- akcjonariuszy Jednostki dominującej-1 546 060,17628 921,57-345 550,08146 199,63
- udziały niekontrolujące8 663,1520 649,831 936,254 800,28
Całkowite dochody przypadające na:-1 534 357,65636 701,69-342 934,52148 008,20
- akcjonariuszy Jednostki dominującej-1 542 881,75616 700,45-344 839,69143 358,70
- udziały niekontrolujące8 524,1020 001,241 905,174 649,50
Ilość akcji (w szt.)117 411 596,00117 411 596,00117 411 596,00117 411 596,00
Podstawowy i rozwodniony zysk/(strata) na akcję (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję)-13,175,36-2,941,25
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej354 687,931 140 298,8679 274,04265 074,82
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-549 296,27-2 260 489,16-122 769,72-525 475,19
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 441 210,33-180 265,85322 115,76-41 904,75
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 246 601,99-1 300 456,15278 620,09-302 305,12
Aktywa trwałe11 638 509,0311 565 052,512 521 996,412 715 757,31
Aktywa obrotowe3 392 425,313 361 364,73735 118,59789 330,68
Razem aktywa15 030 934,3414 926 417,243 257 115,003 505 087,99
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej6 920 328,338 463 289,251 499 594,421 987 387,40
Udziały niekontrolujące396 734,92388 213,9485 970,1291 162,13
Razem kapitał własny7 317 063,258 851 503,191 585 564,542 078 549,53
Zobowiązania długoterminowe4 133 550,332 580 746,46895 716,03606 022,42
Zobowiązania krótkoterminowe3 580 320,763 494 167,59775 834,44820 516,05
Razem zobowiązania7 713 871,096 074 914,051 671 550,471 426 538,46
Zastosowane kursy EUR/PLN:
- Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.
- Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.

2020 2019
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy 4,6148 4,2585
Średni kurs euro w okresie od 01.01. do 31.12. 4,4742 4,3018
Najniższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. 4,2279 4,2406
Najwyższy kurs w okresie od 01.01. do 31.12. 4,6330 4,3891
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_2020_Grupa JSW.xhtmlWybrane dane finansowe GK JSW za 2020
LIST_PREZESA_ZA_2020.xhtmlList Przezesa Zarzadu
LIST_PREZESA_ZA_2020.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu - podpis
jsw.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JSW za 2020
jsw.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy JSW za 2020 - podpis
SZZD_GK_JSW_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności JSW i Grupy JSW za 2020
SZZD_GK_JSW_2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności JSW i Grupy JSW za 2020 - podpis
INFORMACJA_ZARZADU_2020.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
INFORMACJA_ZARZADU_2020.xhtml.xadesInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - podpis
OCENA_RN_dot_sprawozdan_za_2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2020
OSWIADCZENIE_RN_funkcjonowanie_Komitetu_Audytu_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu
OSWIADCZENIE_RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej o wyborze firmy audytorskiej
JSW_Skonsolidowane_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_2020_-_final.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego
JSW_Skonsolidowane_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_2020_-_final.xhtml.sigSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego - podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk