• Odbierz prezent
JSW S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji (2022-07-01 23:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2022
Data sporządzenia:2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęły oświadczenia Ministra Aktywów Państwowych, działającego w imieniu Skarbu Państwa o powołaniu z dniem dzisiejszym na podstawie § 15 ust.13 Statutu Spółki, do Rady Nadzorczej JSW XI kadencji, niżej wymienionych osób:
- Halina Buk
- Alojzy Nowak
- Jolanta Górska
- Stanisław Prusek
- Michał Rospędek
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW w dniu 1 lipca 2022 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji z dniem dzisiejszym następujące osoby z wyboru pracowników:
- Paweł Nieradzik
- Robert Kudelski
- Robert Łazarczyk
- Arkadiusz Wypych

Wymienione powyżej osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
JSW w załączeniu przekazuje informacje dotyczące osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Info_RN_XI_kadencji_PL.pdfInformacja o członkach Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji
Info_RN_XI_kadencji_ENG.pdfInformation on JSW S.A. Supervisory Board members in its 11th term of office

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Appointment of Members of the JSW S.A. Supervisory Board for its 11th term of office

Body of the report:

The Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (“Company”, “JSW”) hereby reports that on 1 July 2022 the Company received representations from the Minister of State Assets acting on behalf of the State Treasury to appoint as of today, pursuant to § 15 sec. 13 of the Company’s Articles of Association, the following persons to the JSW Supervisory Board for its 11th term of office:

-      Halina Buk

-      Alojzy Nowak

-      Jolanta Górska

-      Stanisław Prusek

-      Michał Rospędek

Moreover, on 1 July 2022, the JSW Ordinary Shareholder Meeting appointed the following persons elected by employees to the Company’s Supervisory Board for its 11th term of office:

-      Paweł Nieradzik

-      Robert Kudelski

-      Robert Łazarczyk

-      Arkadiusz Wypych

The foregoing persons do not conduct activity competitive to that of the Company, nor are they involved in any competing company as a partner in a civil law company or partnership or as a member of a corporate body of a capital company, or participate in another competing legal person as a member of its corporate body. In addition, they are not entered in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the provisions of the National Court Register Act and in the National Register of Indebted Persons kept pursuant to the Act of 6 December 2018 on the National Register of Indebted Persons.

JSW hereby conveys as an attachment information concerning the persons appointed to the Company’s Supervisory Board in its 11th term of office.

Legal basis: § 5 Item 5) and  § 10 of the Regulation issued by the Finance Minister on 29 March 2018 on the Current and Periodic Information Transmitted by Securities Issuers and the Conditions for Recognizing the Information Required by the Regulations of a Non-Member State as Equivalent.


JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)JSW S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)44-330
Jastrzębie-Zdrój(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Jana Pawła II
4(ulica)
(numer)32 756 41 13
32 756 26 71(telefon)

(fax)relacje@jsw.pl
www.jsw.pl(e-mail)

(www)633-000-51-10
271747631(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-07-01Tomasz CudnyPrezes Zarządu


2022-07-01Robert OstrowskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk