• Odbierz prezent
JR HOLDING S.A.: Podpisanie listu intencyjnego oraz przedwstępnej umowy objęcia akcji (2021-03-19 08:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego oraz przedwstępnej umowy objęcia akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje, iż w dniu 18 marca 2021 r. podpisał z LaserTec S.A. z siedzibą w Tychach (dalej: LaserTec) list intencyjny (dalej: List Intencyjny), mocą którego Strony rozpoczęły negocjacje dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej rozwoju LaserTec i obejmujące w szczególności:

1. współpracę Stron mającą na celu doprowadzenie do wejścia LaserTec lub podmiotu wchodzącego w skład jego grupy kapitałowej do zorganizowanego obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2. udzielenie wsparcia przez JRH w zakresie doradztwa w sprawach gospodarczych, komunikacyjnych, korporacyjnych związanych z wprowadzeniem LaserTec lub podmiotu wchodzącego w skład jego grupy kapitałowej do zorganizowanego obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia,

3. udzielenie przez JRH finansowania rozwoju działalności LaserTec.

Szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy, o której mowa powyżej, Strony ustalą w ramach prowadzonych negocjacji oraz zawrą w umowie o współpracy, która powinna zostać uzgodniona i podpisana w terminie do dnia 31 maja 2021 roku. W przypadku niepodpisania umowy o współpracy w w/w terminie List Intencyjny traci moc, chyba że Strony ustalą inaczej w drodze aneksu do Listu Intencyjnego. Zawarcie umowy o współpracy zależne będzie od wyników przeprowadzonego badania due diligence. Na podstawie Listu Intencyjnego żadnej ze Stron nie przysługuje roszczenie o zawarcie jakiejkolwiek umowy, a List Intencyjny nie jest umową przedwstępną.

Jednocześnie Zarząd JRH informuje, iż w związku z podpisaniem Listu Intencyjnego, w dniu 18 marca 2021 r. zawarł z LaserTec przedwstępną umowę objęcia 980 akcji zwykłych imiennych nowej emisji, za łączną kwotę blisko 3 mln zł, które pokryte zostaną wkładem pieniężnym (umowa przyrzeczona objęcia akcji powinna zostać zawarta do dnia 15 maja 2021 r.).

Zarząd JRH wskazuje, iż LaserTec to jedna z wiodących firm na rynku europejskim w obszarze technologii laserowych dla przemysłu. Spółka specjalizuje się w doborze parametrów procesowych, opracowywaniu technologii, projektowaniu oraz wykonywaniu zrobotyzowanych systemów laserowych. LaserTec oferuje usługi laserowego: hartowania, napawania, spawania, cięcia 3D oraz spawania hybrydowego. LaserTec w swojej ofercie posiada własne rozwiązania magazynów energii dla gospodarstw domowych, przemysłu oraz farm fotowoltaicznych. Ponadto Spółka opracowuje i produkuje baterie trakcyjne w technologii litowo-jonowej do pojazdów elektrycznych oraz urządzeń przemysłowych.

Podpisanie Listu Intencyjnego jest wynikiem realizacji strategii rozwoju JRH na lata 2020-2022 polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z nowymi technologiami i nowoczesnymi mediami, sztuczną inteligencją, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, biotechnologią oraz fotowoltaiką.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JR HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67d lok.26
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
asi@jrholdingasi.plwww.jrholding.pl
(e-mail)(www)
679-27-81-972356763788
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19January CiszewskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk