Advertisement
  • Odbierz prezent
Jak rynek wakatów adaptuje się do restrykcji? Zobacz najnowszy Barometr Ofert Pracy

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, po dwóch miesiącach spadków nieznacznie wzrósł. Tym samym przedsiębiorcy nie poddają się i starają jak mogą dostosować do nowych restrykcji gospodarczych.

Wartości wskaźnika:

Marzec 2021: 249,9 pkt.
Luty 2021: 242,3 pkt.

Skutki wprowadzonych końcem marca nowych działań osłonowych przeciwko epidemii w postaci restrykcji gospodarczych mogą być bardziej widoczne w kwietniu. Większe spadki niż w marcu ub. r., raczej nie wystąpią, gdyż transformację w tryb zdalny w branżach które na to pozwalają obserwujemy od ponad dziesięciu miesięcy. Najwyraźniej widać to na przykładzie odsetka pracy zdalnej oraz typów oferowanych przyszłym pracownikom umów, które wraz z adaptacją gospodarki do obecnych warunków uległy pewnym zmianom.

Na wykresie zaprezentowano dane wyrównane sezonowo (bez zmian sezonowych). Wartości oznaczają zmianę w pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca: wzrost, brak zmian, spadek (stopa bezrobocia podawana jest z miesięcznym opóźnieniem).

Jak rynek wakatów adaptuje się do restrykcji - 1

Spośród negatywnych czynników stojących u podstaw ograniczeń epidemicznych nadal bardzo istotnym jest niskie tempo szczepienia populacji w porównaniu niektórych innych państw Europy Zachodniej. Całkiem realne zagrożenie wciąż wisi nad tegorocznym okresem wakacyjnym, gdyż przy rosnącej liczbie zakażeń, gospodarka po raz kolejny może zostać zamrożona. Należy również podkreślić, że spośród pośrednich zagrożeń dla rynku wakatów, w ostatnich okresach coraz częściej mówi się o wyższych oczekiwaniach inflacyjnych, i co za tym idzie o wzrostach kosztu kredytu. Istnieje możliwość, że po zakończeniu epidemii czynnik ten będzie negatywnie oddziaływał na działalność gospodarczą, a zatem również na perspektywy zatrudnienia. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w lutym po raz pierwszy od trzech miesięcy spadła o 0,1 punkty proc. i znalazła się na poziomie równym 6,1%.

W przekroju mapy zakażeń rosnąca w marcu liczba nowych przypadków nie wpłynęła istotnie na asymetrię popytu na pracę w województwach. Nieznaczny wzrost odsetka opublikowanych ofert pracy w skali miesiąca w regionach o wysokiej liczbie zakażeń był zbliżony do tego w regionach o niższej liczbie takich przypadków.

Spośród szerokich grup ofert pracy

więcej wakatów przybyło dla przedstawicieli prac fizycznych oraz absolwentów nauk społecznych i prawnych niż dla absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych. Najbardziej podatna na ograniczenia sanitarne grupa zawodów usługowych, w pewnej mierze jeszcze nie odczuła skutków trzeciej fali zamrażania ze względu na działania osłonowe które będą obowiązywać co najmniej do połowy kwietnia. We wszystkich kategoriach za wyjątkiem grupy zawodów ścisłych w ostatnich miesiącach obserwujemy oscylację liczby opublikowanych ofert na zbliżonym poziomie. Grupa zawodów ścisłych jako jedyna od kilku miesięcy wykazuje tendencję wzrostową, choć nieregularną. Przyczynia się do tego zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami teleinformatycznymi, umożliwiającymi m. in. pracę zdalną oraz handel internetowy. W przekroju szerokich grup ofert pracy obserwujemy pewne oznaki adaptacji rynku do bieżących reguł gry. Odsetek ofert pracy zdalnej wyraźnie wzrósł we wszystkich kategoriach za wyjątkiem prac fizycznych. Obecnie najwięcej ofert pracy zdalnej notujemy wśród zawodów z zakresu nauk ścisłych.

Dla ogółu zawodów od czerwca ub. r. odsetek ogłoszeń o pracy,

w których oferuje się pracę zdalną wzrósł z 6% do 14%. Odsetek ofert zatrudnienia w oparciu o umowę business-to-business (B2B) wzrósł w tym okresie z 14% do 17%. Formę tę częściej wybierają firmy zagraniczne, dla mniejszych przedsiębiorców może to być wciąż nowa alternatywa zatrudnieniowa. W powyższych przypadkach obserwujemy stabilne tendencje wzrostowe występujące od kilku miesięcy. Odsetek ogłoszeń dotyczących pracy na umowy cywilnoprawne wzrasta z kolei dopiero od listopada ub. r. i szacujemy go na poziomie 8% ogółu ofert pracy.

Interesująco wygląda zatrudnienie w przekroju poziomów stanowisk

W marcu notujemy wyraźny wzrost zainteresowania praktykami i stażami. Dla zawodów wymagających wykształcenia w zakresie nauk społecznych, ścisłych oraz usługowych obserwujemy wzrost odsetka ofert skierowanych do osób z minimalnym doświadczeniem zawodowym oraz spadek dla osób obejmujących stanowiska kierownicze. Odsetek poszukiwanych specjalistów z kolei nie uległ istotnym zmianom w ostatnich miesiącach.

Liczba ofert pracy skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych,

w samym marcu spadła w kilku kategoriach. Były to kategorie związane z branżą ubezpieczeniową, doradztwem oraz pracą w sektorze publicznym. W pozostałych obszarach w skali miesiąca ofert nieco przybyło. Największy wzrost dotyczył marketingu, zawodów prawnych oraz public relations. Rozpatrując grupę w nieco dłuższym horyzoncie czasowym, pomijając przy tym branżę bankową oraz oferty związane z pracą w biurze, które odrobiły część strat po spadkach w ubiegłym roku, liczba wakatów skierowanych do przedstawicieli branży nieruchomości oraz działów związanych ze sprzedażą oraz zakupami firmowymi kontynuuje spadkową tendencję, pomimo okazjonalnych wzrostów.

Z punktu widzenia pracy zdalnej interesująco wygląda sytuacja w kategoriach związanych z administracją biurową oraz call center

Odsetek tych ofert mocno się fluktuuje, a najwyższe wartości przypadają na okresy obostrzeń sanitarnych. Podobne zachowanie notujemy również dla sektora publicznego. W doradztwie oraz call center od maja ub. r. obserwujemy również wzrost odsetka wakatów oferujących zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie. W tej drugiej kategorii odsetek takich ofert jest największy spośród wszystkich grup ofert pracy.

Wśród grupy obejmującej oferty pracy dla przedstawicieli zawodów przeznaczonych dla absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych, w marcu spadek notujemy przede wszystkim w branży budowlanej. Wzrost liczby ofert zatrudniania wystąpił z kolei w pozostałych kategoriach. Najwięcej nowych wakatów napłynęło dla fachowców w zakresie administracji systemami informatycznymi, ochrony środowiska oraz e-commerce. Z punktu widzenia tendencji rozwojowych, najbardziej obiecująco wyglądają kategorie związane z szeroko pojętą informatyką, badaniami i rozwojem oraz handlem internetowym. Ponadto, wśród tych ogłoszeń odnotowano największy odsetek ofert z możliwością pracy zdalnej. Umowy zlecenie w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych na ogół są mniej popularne niż w pozostałych grupach ofert, a najczęściej pracodawcy oferują je przedstawicielom branży e-commerce oraz energetycznej. Kontrakty typu B2B z kolei są bardziej popularne wśród zawodów z zakresu nauk ścisłych niż pozostałych. Najczęściej pojawiają się one w informatyce.

W zawodach usługowych w marcu spadek dotyczył przede wszystkim branży spedycyjnej oraz medialnej

Wzrost liczby ofert pracy w skali miesiąca wystąpił branży zdrowotnej. W pozostałych kategoriach tendencje obserwowane w miesiącach poprzednich nie zmieniły się istotnie. Praca zdalna w tej grupie na ogół pojawia się rzadziej i w większości przypadków i dotyczy branży edukacyjnej oraz medialnej. W branży hotelarsko-gastronomicznej, której sytuacja gospodarcza jest trudna w okresie większych obostrzeń zwiększa się odsetek oferowanych umów zlecenia. B2B jako forma zatrudnienia częściej spotykana jest w branży zdrowotnej, medialnej oraz edukacyjnej.

Zegar rynku ofert pracy

Jak rynek wakatów adaptuje się do restrykcji - 2

Wykres został podzielony na 4 części obrazujące stan rynku ofert pracy, zinterpretowany na wykresie. Na osi poziomej odznaczono zmiany stopy bezrobocia w skali roku a na osi pionowej – Barometru Ofert Pracy. Strzałka na krzywej oznacza aktualną sytuację, a jej zwrot – przewidywany kierunek przyszłych zmian.

Robert Pater i Herman Cherniaiev

Kolejne wyniki Barometru Ofert Pracy, zawierające dane z kwietnia ukażą się 10 maja 2021 roku (poniedziałek) o godz. 9.00.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w Internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku, jak i wyłącza wpływ zmian ogłoszeń sezonowych, a więc części ofert dotyczących pracy tymczasowej. Barometr podawany jest w formie indeksu w pkt. proc. Wskazuje na zmiany zapotrzebowania na nowych pracowników. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek ofert pracy. Zazwyczaj posiada właściwości wyprzedzające w stosunku do zmian zatrudnienia i bezrobocia. Jednak równie ciekawą interpretację ma nietypowe zachowanie w stosunku do innych wskaźników rynku pracy. Może wtedy wskazywać na zmiany strukturalne, zachodzące na rynku pracy. Przykładem takich zmian były lata 2002 i 2009, kiedy Barometr wzrastał wraz ze wzrostem bezrobocia, wskazując na rosnące niedopasowanie kwalifikacji poszukujących zatrudnienia do potrzeb pracodawców, które przyczyniło się do utrzymywania się stopy bezrobocia na wysokim poziomie.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk