• Odbierz prezent
Jak opodatkować zyski z kryptowalut za rok 2019?

Na wstępie należy wskazać, że obrót kryptowalutami rządzi się własną specyfiką w aspekcie podatkowym. Z początkiem 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, które w sposób  odmienny regulują kwestię rozliczania handlu walutami wirtualnymi.

Przede wszystkim, w odróżnieniu od poprzednich lat, od 2019 roku,

zyski ze sprzedaży kryptowalut są zaliczane do zysków kapitałowych, nawet wówczas, gdy będą one osiągane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Warto dodać,  że do końca 2018 roku waluty kryptograficzne ujmowane były w kategorii dochodów z innych praw majątkowych.

W związku z powyższym, wraz z początkiem 2019 roku wszystkie przychody osiągnięte z tytułu handlu walutami wirtualnymi należy kwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19-procentową stawką podatku dochodowego, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.

Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę takiej waluty na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Powyższe oznacza, że obowiązkiem podatkowym obarczony jest jedynie dochód z transferu walut kryptograficznych do walut tradycyjnych (np. Bitcoina na Euro) lub zamiany kryptowaluty na towar, usługę czy prawo majątkowe. Nie będzie zatem opodatkowana zamiana jednej waluty wirtualnej na drugą  (np. Bitcoina na Ethreum).

Co istotne, przychodów z obrotu walutami kryptograficznymi nie będzie można łączyć z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (akcji czy udziałów). Jest to również równoznaczne z tym, że ewentualna strata z tytułu handlu walutami wirtualnymi nie będzie mogła być rozliczona z innymi dochodami z tego zródła.

Przychody i koszty poniesione z tytułu transakcji walutami kryptograficznymi należy rozliczyć na deklaracji PIT-38,

którą należy dostarczyć do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.  Co istotne, podatku nie trzeba będzie płacić zaliczkowo w trakcie roku.  Jeżeli podatnik rozliczył się wcześniej i przed tą datą dokonał złożenia deklaracji podatkowej, to termin wpłaty podatku nie musi być tożsamy z datą złożenia deklaracji podatkowej – można go zapłacić po złożeniu deklaracji, jednak nie później niż do 30 kwietnia. 

Wypełniając deklarację PIT-38, podatnik musi wskazać między innymi kwotę przychodów z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz kosztów jaką poniósł w związku z handlem kryptowalutami w roku poprzednim.

Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi będą zaliczane przychody z ich sprzedaży na giełdzie lub kantorze (lub alternatywnie na innym rynku). Jednakże do kosztów uzyskania przychodów, czyli pomniejszających dochód będzie można zaliczyć jedynie wydatki bezpośrednio związane z obrotem kryptowalutami. Takimi kosztami wedle nowych przepisów są udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie kryptowalut oraz koszty związane ze zbyciem (w tym przypadku związek nie musi być bezpośredni – a zatem do kosztów zbycia można zaliczyć np. koszty ogłoszenia sprzedaży).

Należy również wskazać, że od 2019 roku podatnik będzie miał jedynie 2 lata na odliczenie wydatków.

Na koniec warto także poruszyć kwestię opodatkowania w zakresie „kopania kryptowalut”.  W obecnie obowiązującym porządku prawnym,  samo kopanie jest neutralne podatkowo. Dopiero w momencie, w którym osoba uzyska przychód z tytułu sprzedaży wykopanych kryptowalut, będzie miała obowiązek zakwalifikować go jako przychód z kapitałów pieniężnych i odprowadzić należny podatek. Odmienna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy kopanie walut wirtualnych będzie wykonywane w ramach stosunku pracy lub w ramach umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia). Wówczas, wartość otrzymanych w ten sposób walut wirtualnych podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Notowania: BITCOIN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/BTCUSD/

Lex Secure

Działalność Lex Secure polega na świadczeniu usług asysty prawnej (ang. legal assistance), szeroko rozpowszechnionej na zachodzie Europy, która wkracza także na polski rynek usług prawnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk