• Odbierz prezent
IZOSTAL S.A.: raport finansowy (2021-03-26 05:24)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-26
IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
47-113Kolonowskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska29
(ulica)(numer)
+48 77 405 65 00+48 77 405 65 01
(telefon)(fax)
info@izostal.com.plwww.izostal.com.pl
(e-mail)(www)
756-00-10-641530884678
(NIP)(REGON)
259400NFU8A8SBP6VC210000008917
(LEI) (KRS)
REVISION RZESZÓW - Józef Król Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów860 051,00770 331,00192 225,00179 072,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 105,0016 076,004 717,003 737,00

Zysk (strata) brutto19 138,0015 961,004 277,003 710,00

Zysk (strata) netto15 177,0013 031,003 392,003 029,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 252,0041 459,003 409,009 638,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 731,00-12 721,00-1 504,00-2 957,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-11 888,00-25 713,00-2 657,00-5 977,00

Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów-3 367,003 025,00-753,00703,00

Liczba akcji32 744 000,0032 744 000,0032 744 000,0032 744 000,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR)0,460,400,100,09

Rozwodniona liczba akcji32 744 000,0032 744 000,0032 744 000,0032 744 000,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,460,400,100,09

Aktywa razem540 329,00537 853,00117 086,00126 301,00

Zobowiązania długoterminowe37 851,0050 140,008 202,0011 774,00

Zobowiązania krótkoterminowe291 937,00288 717,0063 261,0067 798,00

Kapitał własny210 541,00198 996,0045 623,0046 729,00
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:
pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, skonsolidowanego zysku (strata) na akcję zwykłą oraz skonsolidowanego rozwodnionego zysku (strata) na akcję zwykłą za 2020 r. (2019 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,4742 zł (1 EURO = 4,3018 zł).
pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31.12.2020 roku - 1 EURO = 4,6148 zł (na 31.12.2019 roku - 1 EURO = 4,2585 zł).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

list_prezesa_r_2020.xhtmlLIST PREZESA ZARZĄDU IZOSTAL S.A.

list_prezesa_r_2020.xhtml.xadesLIST PREZESA ZARZĄDU IZOSTAL S.A. - PODPIS

izs-2020-12-31.zipSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK IZOSTAL S.A. ZA ROK 2020

izs-2020-12-31.zip.xadesSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK IZOSTAL S.A. ZA ROK 2020 - PODPIS

sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_izostal_s_a_za_2020_rok.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK IZOSTAL S.A. ZA ROK 2020

sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_izostal_s_a_za_2020_rok.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK IZOSTAL S.A. ZA ROK 2020 - PODPIS

ocena_rady_nadzorczej.xhtmlOCENA RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A.DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GK IZOSTAL S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

oswiadczenie_rady_nadzordzej.xhtmlOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

sprawozdanie_z_badania_GK_Izostal_2020.xhtmlSPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A.

sprawozdanie_z_badania_GK_Izostal_2020.xhtml.XAdESSPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. - PODPIS

informacja_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_gk_izostal.xhtmlINFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

informacja_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_gk_izostal.xhtml.xadesINFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ - PODPIS

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk