• Odbierz prezent
IZOSTAL S.A.: raport finansowy (2021-03-26 05:19)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres oddozawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)IZOSTAL S.A.
Materiałów budowlanych (mbu)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)47-113
Kolonowskie(kod pocztowy)
(miejscowość)Opolska
29(ulica)
(numer)+48 77 405 65 00
+48 77 405 65 01(telefon)

(fax)info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl(e-mail)

(www)756-00-10-641
530884678(NIP)

(REGON)259400NFU8A8SBP6VC21
0000008917

(LEI)


(KRS)REVISION RZESZÓW - Józef Król Sp. z o.o.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów759 796,00717 129,00169 817,00166 704,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 915,0014 722,003 781,003 422,00

Zysk (strata) brutto16 479,0014 488,003 683,003 368,00

Zysk (strata) netto13 063,0011 900,002 920,002 766,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 396,0042 051,002 100,009 775,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 164,00-10 389,00-1 154,00-2 415,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 421,00-31 031,00-1 212,00-7 213,00

Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów-1 189,00631,00-266,00147,00

Liczba akcji32 744 000,0032 744 000,0032 744 000,0032 744 000,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR)0,400,360,090,08

Rozwodniona liczba akcji32 744 000,0032 744 000,0032 744 000,0032 744 000,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,400,360,090,08

Aktywa razem512 601,00489 988,00111 078,00115 061,00

Zobowiązania długoterminowe24 738,0035 792,005 361,008 405,00

Zobowiązania krótkoterminowe281 964,00257 731,0061 100,0060 522,00

Kapitał własny205 899,00196 465,0044 617,0046 135,00
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:
pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych, zysku (strata) na akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (strata) na akcję zwykłą za 2020 r. (2019 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,4742 zł (1 EURO = 4,3018 zł).
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31.12.2020 roku - 1 EURO = 4,6148 zł (na 31.12.2019 roku - 1 EURO = 4,2585 zł).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
list_prezesa_r_2020.xhtmlLIST PREZESA ZARZĄDU IZOSTAL S.A.
list_prezesa_r_2020.xhtml.xadesLIST PREZESA ZARZĄDU IZOSTAL S.A. - PODPIS
sprawozdanie_finansowe_izostal_s_a_r2020.xhtmlSPRAWOZDANIE FINANSOWE IZOSTAL S.A. ZA ROK 2020
sprawozdanie_finansowe_izostal_s_a_r2020.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE FINANSOWE IZOSTAL S.A. ZA ROK 2020 - PODPIS
sprawozdanie_zarzadu_izostal_s_a_r2020.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IZOSTAL S.A. ZA ROK 2020
sprawozdanie_zarzadu_izostal_s_a_r2020.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IZOSTAL S.A. ZA ROK 2020 - PODPIS
ocena_rady_nadzorczej.xhtmlOCENA RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI IZOSTAL S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
oswiadczenie_rady_nadzordzej.xhtmlOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU
sprawozdanie_z_badania_Izostal_2020.xhtmlSPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO IZOSTAL S.A.
sprawozdanie_z_badania_Izostal_2020.xhtml.XAdESSPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO IZOSTAL S.A. -PODPIS
informacja_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_izostal_s_a.xhtmlINFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
informacja_zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_izostal_s_a.xhtml.xadesINFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ - PODPIS

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk