• Odbierz prezent
IZOLACJA: raport finansowy (2022-09-30 21:01)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2022
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2021obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-06-30
data przekazania: 2022-09-30
IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
63-200Jarocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska24-26
(ulica)(numer)
062 747-04-00062 747-04-15
(telefon)(fax)
biuro@izolacja-jarocin.plwww.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)(www)
6170001616250569806
(NIP)(REGON)
Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o.
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
FALSERaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
TRUESprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEPółroczne sprawozdanie finansoweFALSEw wersji skróconejTRUE w wersji pełnej
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
FALSEDodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa
TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR

półrocze / 2022półrocze / 2021półrocze / 2022półrocze / 2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 61313 9274 2253 063

Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 6011 407345309

Zysk (strata) brutto1 5701 407338309

Zysk (strata) netto1 1901 223256269

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 11340924090

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 730-289-373-64

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-276-410-59-90

Przepływy pieniężne netto, razem-893-289-192-64

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)24 36621 3855 2064 730

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 3136 5571 7761 450

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)44262794139

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 0684 5501 2961 006

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)16 05314 8283 4303 280

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)798798170177

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,310,320,070,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,310,320,070,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,223,900,900,86

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,223,900,900,86

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


PlikOpis

raport z przeglądu.pdfRaport z przeglądu 2022

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis

Oświadczenie zarządu GPW.pdfOświadczenie zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-09-30Piotr WidawskiPrezes zarządu


2022-09-30Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)PlikOpis

Sprawozdanie zarządu półrocze 2022.pdfSprawozdanie zarządu 2022
BILANS

Notyw tys.

półrocze / 20222021półrocze / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe
7 0415 5345 209

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe
6 6825 2054 932

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
359329277

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
359329277

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe
17 32515 05916 176

Zapasy
9 1277 8816 802

Należności krótkoterminowe
6 3364 5875 807

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek
6 3364 5875 807

Inwestycje krótkoterminowe
1 6202 5123 326

Krótkoterminowe aktywa finansowe
1 6202 5123 326

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
1 6202 5123 326

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
24279241

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m
24 36620 59321 385

PASYWA

Kapitał własny
16 05314 86314 828

Kapitał zakładowy
798798798

Kapitał zapasowy
13 76512 50712 507

Kapitał z aktualizacji wyceny
300300300

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto
1 1901 2581 223

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
8 3135 7306 557

Rezerwy na zobowiązania
1 8031 6271 380

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
642255

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
1 7231 5941 314

długoterminowa
1 3601 3811 080

krótkoterminowa
363213234

Pozostałe rezerwy
161111

długoterminowe

krótkoterminowe
161111

Zobowiązania długoterminowe
442657627

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek
442657627

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Zobowiązania krótkoterminowe
6 0683 4464 550

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek
5 9543 4444 443

Fundusze specjalne
1142107

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m
24 36620 59321 385
Wartość księgowa
16 05314 86314 828

Liczba akcji (w szt.)
3 800 000380 000380 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
4,223,913,90

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
3 800 0003 800 0003 800 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
4,223,913,90

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE

Notyw tys.

półrocze /
półrocze /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych z tytułu

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e mRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Notyw tys.

półrocze / 2022półrocze / 2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
19 61313 927

od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
19 27613 781

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
337146

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
14 30210 244

jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
13 87210 048

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
430196

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
5 3113 684

Koszty sprzedaży
1 9381 579

Koszty ogólnego zarządu
1 3151 192

Zysk (strata) ze sprzedaży
2 058913

Pozostałe przychody operacyjne
98642

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
7530

Dotacje

546

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
2366

Pozostałe koszty operacyjne
555147

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
24865

Inne koszty operacyjne
30782

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
1 6011 407

Przychody finansowe
116

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
11

od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne

15

Koszty finansowe
3317

Odsetki w tym:
1515

dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
182

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
1 5701 407

Podatek dochodowy
379183

część bieżąca
367165

część odroczona
1218

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto
1 1901 223Zysk (strata) netto (zannualizowany)
1 2252 314

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
3 800 0003 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,320,61

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
3 800 0003 800 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,310,32Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

półrocze / 20222021półrocze / 2021

Kapitał własny na początek okresu (BO)14 86313 60513 605

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych14 86313 60513 605

Kapitał zakładowy na początek okresu798798798

Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)


zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)


Kapitał zakładowy na koniec okresu798798798

Kapitał zapasowy na początek okresu12 50710 84410 844

Zmiany kapitału zapasowego1 2581 6631 663

zwiększenia (z tytułu)1 2581 6631 663

emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)1 2581 6631 663

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)


zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty


Kapitał zapasowy na koniec okresu13 76512 50712 507

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu300300300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)


zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych


Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu300300300

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)


zmniejszenia (z tytułu)


Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 2581 6631 663

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 2581 6631 663

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 2581 6631 663

zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych


zmniejszenia (z tytułu)1 2581 6631 663

podziału zysku (ustawowo)1 2581 6631 663

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia


zmniejszenia (z tytułu)


Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto1 1901 2581 223

zysk netto1 1901 2581 223

strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )16 05314 86314 828

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)16 05314 86314 828
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

półrocze / 2022półrocze / 2021

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)WpływySprzedażInne wpływy z działalności operacyjnejWydatkiDostawy i usługiWynagrodzenia nettoUbezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczeniaPodatki i opłaty o charakterze publicznoprawnymInne wydatki operacyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia(metoda pośrednia)Zysk (strata) netto1 1901 223

Korekty razem-76-813

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja167150

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowychOdsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1514

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnejZmiana stanu rezerw1763

Zmiana stanu zapasów-1 246149

Zmiana stanu należności-1 745-3 139

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 6642 163

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-194-154

Inne korekty86


Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 113409

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy7530

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7530

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneZ aktywów finansowych, w tym:w jednostkach powiązanychzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychw pozostałych jednostkachzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychInne wpływy inwestycyjneWydatki1 805319

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 805319

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneNa aktywa finansowe, w tym:w jednostkach powiązanychnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminowew pozostałych jednostkachnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminoweInne wydatki inwestycyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 730-289

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy1290

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałuKredyty i pożyczki
289

Emisja dłużnych papierów wartościowychInne wpływy finansowe11

Wydatki277700

Nabycie akcji (udziałów) własnychDywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieliInne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zyskuSpłaty kredytów i pożyczek140546

Wykup dłużnych papierów wartościowychZ tytułu innych zobowiązań finansowych3737

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego85102

Odsetki1515

Inne wydatki finansowePrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-276-410

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-893-289

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-893-289

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowychŚrodki pieniężne na początek okresu2 5133 615

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:1 6203 326

o ograniczonej możliwości dysponowania157107

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własnościDODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

PlikOpis

INFORMACJA DODATKOWAPlikOpis

Informacja dodatkowa GPW 2022.pdfInformacja dodatkowa P 2022

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk