• Odbierz prezent
IZOBLOK S.A.: raport finansowy (2021-03-26 17:49)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2020-05-01 do 2021-01-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-26
IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOBLOK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-503Chorzów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Legnicka15
(ulica)(numer)
+48 32 772 57 01+48 32 772 57 00
(telefon)(fax)
info@izoblok.plwww.izoblok.pl
(e-mail)(www)
626-24-91-048276099042
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-05-01 do 2021-01-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-05-01 do 2020-01-313 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-05-01 do 2021-01-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-05-01 do 2020-01-31
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK 01.05.2020 r - 31.01.2021 r.01.05.2019 r - 31.01.2020 r.01.05.2020 r - 31.01.2021 r.01.05.2019 r - 31.01.2020 r.
Przychody netto ze sprzedaży 136 327150 06530 29734 865
Zysk (strata) ze sprzedaży -7 136774-1 586180
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 3933 410-1 421792
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 6382 306-1 697536
Zysk (strata) netto -6 4452 243-1 432521
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 46524 1737705 616
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 459-1 729-1 435-402
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 214-15 881-492-3 690
Przepływy pieniężne netto – razem -5 2086 563-1 1571 525
Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 0001 267 0001 267 0001 267 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) -5,091,77-1,130,41
Stan na dzień 31.01.2021Stan na dzień 30.04.2020Stan na dzień 31.01.2021Stan na dzień 30.04.2020
Aktywa/Pasywa razem 194 758192 63042 91242 407
Aktywa trwałe 117 761124 64925 94727 441
Aktywa obrotowe 76 99767 98116 96514 966
Kapitał własny 101 428108 06722 34823 791
Zobowiązania razem 93 33084 56320 56418 616
Zobowiązania długoterminowe 50 66359 01411 16312 992
Zobowiązania krótkoterminowe 42 66625 5499 4015 625
Liczba akcji (tys. szt.) 1 2671 2671 2671 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 80,0585,2917,6418,78
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. 01.05.2020 r - 31.01.2021 r.01.05.2019 r - 31.01.2020 r.01.05.2020 r - 31.01.2021 r.01.05.2019 r - 31.01.2020 r.
Przychody netto ze sprzedaży 79 07472 79417 57316 912
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 71917 0553 4933 962
Zysk (strata) ze sprzedaży 5 4767 0511 2171 638
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 5667 8071 2371 814
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 3916 7969761 579
Zysk (strata) netto 3 4335 3867631 251
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 08218 4962 0184 297
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 901-383-1 089-89
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 725-14 502-828-3 369
Przepływy pieniężne netto – razem 4573 611102839
Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 0001 267 0001 267 0001 267 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 2,714,250,600,99
Stan na dzień 31.01.2021Stan na dzień 30.04.2020Stan na dzień 31.01.2021Stan na dzień 30.04.2020
Aktywa/Pasywa razem 197 422185 86343 49940 917
Aktywa trwałe 146 577147 47832 29632 467
Aktywa obrotowe 50 84538 38511 2038 450
Kapitał własny 129 375125 94128 50627 726
Zobowiązania razem 68 04859 92214 99413 192
Zobowiązania długoterminowe 37 71645 0498 3109 917
Zobowiązania krótkoterminowe 30 33214 8746 6833 274
Liczba akcji (tys. szt.) 1 2671 2671 2671 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 102,1199,4022,5021,88

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 31.01.2021 r. oraz 30.04.2020 r. Wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono w następujący sposób: pozycje dotyczące bilansu przeliczone zostały na wartości euro zgodnie z kursami ustalonymi przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 31.01.2020 r. kurs ten wyniósł 4,5385 PLN/EURO na dzień 30.04.2020 kurs wyniósł 4,5424 PLN/EURO. Dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów pieniężnych przeliczone były na wartości euro według średniego kursu z każdego okresu, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs ten za okres zakończony 31.01.2021 r. wyniósł 4,4997 PLN/EURO oraz za okres zakończony 31.01.2020 r. wyniósł 4,3042 PLN/EURO

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK IZOBLOK Raport kwartalny skonsolidowany 3Q 2020_2021.pdfGK IZOBLOK Raport kwartalny skonsolidowany 3Q 2020_2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Przemysław SkrzydlakPrezes ZarząduPrzemysław Skrzydlak


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk