• Odbierz prezent
IVO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. (2022-05-26 19:10)
fot. freepik.com
Zarząd Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, § 5, art. 399 § 1, art. 397 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 12:00 w Katowicach w Kancelarii Notarialnej K. Wojdyło-Rudzka, O. Ramos s.c., przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice (Euro Centrum).
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd jednocześnie informuje, że Spółka w dniu 18 marca 2022 r. opublikowała: (i) Jednostkowy Raport Roczny Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., zawierający m.in. Roczne sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności, wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2021 r. oraz (ii) Skonsolidowany Raport Okresowy Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., zawierający m.in. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2021 r. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.incuvo.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.
Podstawa prawna: art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ppkt b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-05-26 19:10:34Andrzej WychowaniecPrezes Zarządu
2022-05-26 19:10:34Anna Kulczyńska Wiceprezes Zarządu ds. Operacji

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk