• Odbierz prezent
IVO: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta (2021-04-23 15:53)
Zarząd spółki Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. powziął informację o rejestracji w dniu 16 kwietnia 2021 roku przez Sąd zmiany statutu Spółki.
Niniejsza zmiana statutu Emitenta została przyjęta Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się dnia 12 marca 2021 roku.
Zmianie uległ § 16 Statutu, w którym dodano ust. 8 o następującym brzmieniu:
„8. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach”.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-23 15:53:09Andrzej WychowaniecPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk